Xinjiang - Subdivisions

Subdivisions

Xinjiang is divided into two prefecture-level cities, seven prefectures, and five autonomous prefectures for Mongol, Kirgiz, Kazakh and Hui minorities. (Two of the seven prefectures are in turn part of Ili, an autonomous prefecture.) These are then divided into eleven districts, twenty county-level cities, sixty-two counties, and six autonomous counties. Five of the county-level cities do not belong to any prefecture, and are de facto administered by the Xinjiang Production and Construction Corps. Sub-level divisions of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region is shown in the picture to the right, and described in the table below:

Sub-level divisions of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region
Map # SASM/GNC Administrative Seat Uyghur (UEY)
Uyghur Latin (ULY)
Hanzi
Hanyu pinyin
Population (2010)
—Sub-Provincial Autonomous Prefecture —
11 Ili
(for Kazakh)
Yining (Gulja) ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستى‎
Ili QazaQ Aptonom Oblasti
伊犁哈萨克自治州
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu
2,482,627
— Prefecture-level city —
4 Karamay Karamay District قاراماي شەھرى‎
Qaramay Shehri
克拉玛依市
Kèlāmǎyī Shì
391,008
8 Ürümqi Tianshan District ئۈرۈمچى شەھرى‎
Ürümchi Shehri
乌鲁木齐市
Wūlǔmùqí Shì
3,110,280
— Prefecture —
1 Altay
Altay ئالتاي ۋىلايىتى‎
Altay Wilayiti
阿勒泰地区
Ālètài Dìqū
526,980
3 Tarbagatay
Qoqek تارباغاتاي ۋىلايىتى‎
Tarbaghatay Wilayiti
塔城地区
Tǎchéng Dìqū
1,219,212
9 Turpan Turpan تۇرپان ۋىلايىتى‎
Turpan Wilayiti
吐鲁番地区
Tǔlǔfān Dìqū
622,679
10 Kumul Kumul قۇمۇل ۋىلايىتى‎
Qumul Wilayiti
哈密地区
Hāmì Dìqū
572,400
13 Kaxgar Kaxgar قەشقەر ۋىلايىتى‎
Qeshqer Wilayiti
喀什地区
Kāshí Dìqū
3,979,362
15 Aksu Aksu ئاقسۇ ۋىلايىتى‎
Aqsu Wilayiti
阿克苏地区
Ākèsū Dìqū
2,370,887
17 Hotan Hotan خوتەن ۋىلايىتى‎
Xoten Wilayiti
和田地区
Hétián Dìqū
2,014,365
— Autonomous prefectures —
2 Bortala
(for Mongol)
Bortala بۆرتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى‎
Börtala Mongghul Aptonom Oblasti
博尔塔拉蒙古自治州
Bó'ěrtǎlā Měnggǔ Zìzhìzhōu
443,680
6 Changji
(for Hui)
Changji سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى‎
Sanji Xuyzu Aptonom Oblasti
昌吉回族自治州
Chāngjí Huízú Zìzhìzhōu
1,428,592
12 Kizilsu
(for Kirgiz)
Artux قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى‎
Qizilsu Qirghiz Aptonom Oblasti
克孜勒苏柯尔克孜自治州
Kèzīlèsū Kē'ěrkèzī Zìzhìzhōu
525,599
18 Bayingolin
(for Mongol)
Korla بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى‎
Bayingholin Mongghul Aptonom Oblasti
巴音郭楞蒙古自治州
Bāyīnguōlèng Měnggǔ Zìzhìzhōu
1,278,492
— Sub-prefecture-level city —
(Administered by the Xinjiang Production and Construction Corps)
5 Shihezi Shihezi شىخەنزە شەھرى‎
Shixenze Shehri
石河子市
Shíhézǐ Shì
635,582
7 Wujiaqu Wujiaqu ئۇجاچۇ شەھرى‎
Wujachu Shehri
五家渠市
Wǔjiāqú Shì
72,613
14 Tumxuk Tumxuk تۇمشۇق شەھرى‎
Tumshuq Shehri
图木舒克市
Túmùshūkè Shì
147,465
16 Aral Aral ئارال شەھرى‎
Aral Shehri
阿拉尔市
Ālā'ěr Shì
166,205
19 Beitun Beitun بەيتۈن شەھىرى‎
Beatün Shehiri
北屯市
Běitún Shì
76,300

a. ^ The population figures does not include Altay Prefecture or Tacheng Prefecture which are subordinate to Ili Prefecture.

Read more about this topic:  Xinjiang

Other articles related to "subdivisions, subdivision":

Census Geographic Units Of Canada - Census Consolidated Subdivisions
... A census consolidated subdivision is a geographic unit between census division and census subdivision ... It is a combination of adjacent census subdivisions typically consisting of larger, more rural census subdivisions and smaller, more densely-populated ...
Census Geographic Units Of Canada - Census Subdivisions
... Census subdivisions generally correspond to the municipalities of Canada, as determined by provincial and territorial legislation ... Statistics Canada has created census subdivisions in cooperation with the provinces of British Columbia, Newfoundland and Labrador, and Nova Scotia as equivalents ... The Indian reserve and Indian settlement census subdivisions are determined according to criteria established by Indian and Northern Affairs Canada ...
Regions Of Singapore
... The regions of Singapore are urban planning subdivisions demarcated by the Urban Redevelopment Authority of Singapore to aid in its planning efforts ... While utilized by some governmental organizations, these regions are not administrative subdivisions ... These subdivisions are incompatible with the regions subdivisions ...