What is nyi?

Some articles on nyi:

Mikes (surname)
... Odescalchi Pálffy Pálffy-Daun Perényi Poniatowski Radziwiłł Rákóczi Rohan Sagan Schwarzburg Schwarzenberg Thurn-Taxis Újlaki Windischgraetz Württemberg Marquises Bagliano Barzizza Csáky-Pallavicini ...
Borbála Tóth Harsányi
... Borbála Tóth Harsányi (born August 8, 1946 in Debrecen) is a former Hungarian handball and Olympic medalist She has a younger sister, Katalin Tóth Harsányi, who was also a Hungarian ...
Lajos Korányi
... Lajos Korányi Kronenberger (15 May 1907-29 January 1981) was a Hungarian footballer ... Bíró Cseh Dudás Háda Kohut Korányi Lázár Pálinkás Polgár B ...
List Of Burmese Films - 1950s
1956 Ba Wa Than Tha Yar Chit Kwint Ma Pine Yann Ngwayt Tha Way Way 1957 Chit Nyi Ma Mg' Yu Par Yone Chit Nyi Ma Dr ... Khway 1959 Mya Pan Wit Yee Moe Lone Pat Lae Naung Yan Nyi Naung Chit Tort Chit Te` Ka Kyee Yay Ka Bo Aung Naing ...
Sándor Csányi
... Sándor Csányi (born 19 December 1975) is a Hungarian actor ... Csányi aimed to be an actor from an early age and was admitted into the Hungarian University of Theater and Film on his fourth attempt ...