ATC Code N04 - N04B Dopaminergic Agents - N04BA Dopa and Dopa Derivatives

N04BA Dopa and Dopa Derivatives

N04BA01 Levodopa
N04BA02 Levodopa and decarboxylase inhibitor
N04BA03 Levodopa, decarboxylase inhibitor and COMT inhibitor
N04BA04 Melevodopa
N04BA05 Melevodopa and decarboxylase inhibitor
N04BA06 Etilevodopa and decarboxylase inhibitor

Read more about this topic:  ATC Code N04, N04B Dopaminergic Agents