Al Beh

Some articles on al beh:

Apma Language - Sample Phrases
... Kavian dialect) Where are you going? Ko ban ibeh? Ko ban imbeh? Ko ban al beh? I'm going to.. ... Where have you come from? Ko tepma ibeh? Ko tepma ibeh? Kot vama al beh? I've come from.. ... Where is it? Mwidi ibeh? Mwindi ibeh? Si al beh? It's here Mwidi dokah Mwindi dokah Si inda What's your name? Ham ah itan? Ham ah idan? Am ah idan? My ...