What is yin?

  • (noun): The dark negative feminine principle in Chinese dualistic cosmology.
    Example: "The interaction of yin and yang maintains the harmony of the universe"

Some articles on yin:

Chancellor Of The Tang Dynasty - List of Tang Chancellors - Chancellors De Facto - Chancellors De Facto of The Second Grade
... Cui Shi (709, 710) Zhao Yanzhao (709-710) Zheng Yin (709) Cen Xi (710) Zhang Jiafu (710) Guo Yuanzhen (711) Zhang Shuo (711) Dou Huaizhen (711) Lu Xiangxian (711-712 ...

Famous quotes containing the word yin:

    The Japanese do not fear God. They only fear bombs.
    Jerome Cady, U.S. screenwriter. Lewis Milestone. Yin Chu Ling, The Purple Heart (1944)