Ka Olelo

Some articles on ka, ka olelo:

1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 12: of The Supreme Judges - Original Text
... O ka poe i kohoia, e koho lakou i mau luna eha, e kokua i ke alii nui, laua o kona Kuhina nui ... Eia ka lakou hana, o na hihia pono ole i na lunaauhau a me na lunakanawai, na lakou e hookolokolo hou e like me ka olelo o ke kanawai ... E hai mua ia no hoi na la hookolokolo i mea e hiki ai ka poe pilikia ke hoopii ...