Di Tu

Some articles on di:

Maio Creole - Cape Verdean Creole Examples - Example 2 (São Vicente Variant)
... s criá êss pôv’ cab’verdián’ Êss pôv’ quí sofrê quinhênt’s ón’ di turtúra, ôi, ôi Êss pôv’ quí ravultiá tabánca intêr’ /p ...