Chu Danzhi

Some articles on chu, chu danzhi:

Chu Yuan - Background
... Chu Yuan was from an aristocratic family ... His father was Chu Danzhi (褚湛之), a general under Emperor Wen, who married Emperor Wen's sister Princess Shi'an ... After Princess Shi'an died, Chu Danzhi married Emperor Wen's daughter Princess Wu ...