Chiayi County - Administration

Administration

Name Hanzi Wade-Giles Tongyong Pinyin Taiwanese (POJ) Hakka Pha̍k-fa-sṳ
City
Puzi City 朴子市 P'u-tzu Puzih Phò-chú Phú-chṳ́
Taibao City 太保市 T'ai-pao Taibao Thài-pó Thai-pó
Urban townships
Budai Township 布袋鎮 Pu-tai Budai Pò͘-tē Pu-thoi
Dalin Township 大林鎮 Ta-lin Dalin Tōa-nâ Thai-lìm
Rural townships
Alishan Township 阿里山鄉 A-li-shan Alishan A-lí-san Â-lî-sân
Dapu Township 大埔鄉 Ta-p'u Dapu Tōa-po͘ Thai-phû
Dongshi Township 東石鄉 Tung-shih Dongshih Tang-chio̍h Tûng-sa̍k
Fanlu Township 番路鄉 Fan-lu Fanlu Hoan-lō͘ Fân-lu
Liujiao Township 六腳鄉 Liu-chiao Liujiao La̍k-kha Liuk-kiok
Lucao Township 鹿草鄉 Lu-ts'ao Lucao Lok-chháu Lu̍k-tshó
Meishan Township 梅山鄉 Mei-shan Meishan Bôe-san Mòi-sân
Minxiong Township 民雄鄉 Min-hsiung Minsyong Bîn-hiông Mìn-hiùng
Shuishang Township 水上鄉 Shui-shang Shueishang Chhúi-siāng Súi-song
Xikou Township 溪口鄉 Hsi-k'ou Sikou Khe-kháu Hâi-khiéu
Xingang Township 新港鄉 Hsin-Kang Singang Sin-káng Sîn-kóng
Yizhu Township 義竹鄉 I-chu Yijhu Gī-tek Ngi-tsuk
Zhongpu Township 中埔鄉 Chung-p'u Jhongpu Tiong-po͘ Chûng-phû
Zhuqi Township 竹崎鄉 Chu-Ch'i Jhuci Tek-kiā Tsuk-khì

Read more about this topic:  Chiayi County