Book of The Later Han - Contents - Biographies (列傳)

Biographies (列傳)

# Title Translation Notes
Book 11 卷十一 劉玄劉盆子列傳 第一 Biographies of Liu Xuan; Liu Penzi
Book 12 卷十二 王劉張李彭盧列傳 第二 Biographies of Wang, Liu, Zhang, Li, Peng, Lu Wang Chang (王昌); Liu Yong (劉永); Pang Meng (龐萌); Zhang Bu (張步); Wang Hong (王閎); Li Xian (李憲); Peng Chong (彭寵); Lu Fang (盧芳)
Book 13 卷十三 隗囂公孫述列傳 第三 Biographies of Wei Xiao; Gongsun Shu
Book 14 卷十四 宗室四王三侯列傳 第四 Biographies of the Imperial Clan, Four Princes and Three Marquises Liu Yan; Liu Xing (劉興); Liu Liang (劉良); Liu Zhi (劉祉); Liu Xi (劉歙); Liu Ci (劉賜); Liu Shun (劉順); Liu Jia (劉嘉)
Book 15 卷十五 李王鄧來列傳 第五 Biographies of Li, Wang, Deng, Lai Li Tong (李通); Wang Chang (王常); Deng Chen (鄧晨); Lai Xi (來歙)
Book 16 卷十六 鄧寇列傳 第六 Biographies of Deng, Kou Deng Yu; Kou Xun (寇恂)
Book 17 卷十七 馮岑賈列傳 第七 Biographies of Feng, Cen, Jia Feng Yi; Cen Peng (岑彭); Jia Fu (賈復)
Book 18 卷十八 吳蓋陳臧列傳 第八 Biographies of Wu, Gai, Chen, Zang Wu Han; Gai Yan (蓋延); Chen Jun (陳俊); Zang Gong (臧宮)
Book 19 卷十九 耿弇列傳 第九 Biography of Geng Yan
Book 20 卷二十 銚期王霸祭遵列傳 第十 Biographies of Tiao Qi; Wang Ba; Zhai Zun
Book 21 卷二十一 任李萬邳劉耿列傳 第十一 Biographies of Ren, Li, Wan, Pi, Liu, Geng Ren Guang (任光); Li Zhong (李忠); Wan Xiu (萬脩); Pi Tong (邳彤); Liu Zhi (劉植); Geng Chun (耿純)
Book 22 卷二十二 朱景王杜馬劉傅堅馬列傳 第十二 Biographies of Zhu, Jing, Wang, Du, Ma, Liu, Fu, Jian, Ma Zhu You (朱祐); Jing Dan (景丹); Wang Liang (王梁); Du Mao (杜茂); Ma Cheng (馬成); Liu Long (劉隆); Fu Jun (傅俊); Jian Tan (堅鐔); Ma Wu (馬武)
Book 23 卷二十三 竇融列傳 第十三 Biography of Dou Rong Dou Rong (竇融); Dou Gu; Dou Xian; Dou Zhang (竇章)
Book 24 卷二十四 馬援列傳 第十四 Biography of Ma Yuan
Book 25 卷二十五 卓魯魏劉列傳 第十五 Biography of Zhuo, Lu, Wei, Liu Zhuo Mao (卓茂); Lu Gong (魯恭); Wei Ba (魏霸); Liu Kuan (劉寬)
Book 26 卷二十六 伏侯宋蔡馮趙牟韋列傳 第十六 Biographies of Fu, Hou, Song, Cai, Feng, Zhao, Mou, Wei Fu Zhan (伏湛); Hou Ba (侯霸); Song Hong (宋弘); Cai Mao (蔡茂); Guo He (郭賀); Feng Qin (馮勤); Zhao Xi (趙憙); Mou Rong (牟融); Wei Biao (韋彪)
Book 27 卷二十七 宣張二王杜郭吳承鄭趙列傳 第十七 Biographies of Xuan, Zang, two Wangs, Du, Guo, Wu, Cheng, Zheng, Zhao Xuan Bing (宣秉); Zhang Zhan (張湛); Wang Dan (王丹); Wang Liang (王良); Du Lin (杜林); Guo Dan (郭丹); Wu Liang (吳良); Cheng Gong (承宮); Zheng Jun (鄭均); Zhao Dian (趙典)
Book 28上 (Part 1) 卷二十八上 桓譚馮衍列傳 第十八上 Biographies of Huan Tan; Feng Yan
Book 28下 (Part 2) 卷二十八下 馮衍傳 第十八下 Biography of Feng Yan Feng Bao (馮豹)
Book 29 卷二十九 申屠剛鮑永郅惲列傳 第十九 Biographies of Shentu Gang; Bao Yong; Zhi Yun
Book 30上 (Part 1) 卷三十上 蘇竟楊厚列傳 第二十上 Biographies of Su Jing; Yang Hou
Book 30下 (Part 2) 卷三十下 郎顗襄楷列傳 第二十下 Biographies of Lang Yi; Xiang Kai
Book 31 卷三十一 郭杜孔張廉王蘇羊賈陸列傳 第二十一 Biographies of Guo, Du, Kong, Zhang, Lian, Wang, ang, Jia, Lu Guo Ji (郭伋); Du Shi; Kong Fen (孔奮); Zhang Kan (張堪); Lian Fan (廉范); Wang Tang (王堂); Su Zhang (蘇章); Yang Xu (羊續); Jia Cong (賈琮); Lu Kang (陸康)
Book 32 卷三十二 樊宏陰識列傳 第二十二 Biographies of Fan Hong; Yin Shi
Book 33 卷三十三 朱馮虞鄭周列傳 第二十三 Biographies of Zhu, Feng, Yu, Zheng, Zhou Zhu Fu (朱浮); Feng Fang (馮魴); Yu Yan (虞延); Zheng Hong (鄭弘); Zhou Zhang (周章)
Book 34 卷三十四 梁統列傳 第二十四 Biography of Liang Tong
Book 35 卷三十五 張曹鄭列傳 第二十五 Biographies of Zhang, Cao, Zheng Zhang Chun; Zhang Fen (張奮); Cao Bao (曹褒); Zheng Xuan
Book 36 卷三十六 鄭范陳賈張列傳 第二十六 Biographies of Zheng, Fan, Chen, Jia, Zhang Zheng Xing (鄭興); Zheng Zhong (鄭衆); Fan Sheng (范升); Chen Yuan (陳元); Jia Kui (賈逵); Zhang Ba (張霸); Zhang Kai (張楷); Zhang Ling; Zhang Xuan (張玄)
Book 37 卷三十七 桓榮丁鴻列傳 第二十七 Biographies of Huan Rong, Ding Hong
Book 38 卷三十八 張法滕馮度楊列傳 第二十八 Biographies of Zhang, Fa, Teng, Feng, Du, Yang Zhang Zong (張宗); Fa Xiong (法雄); Teng Fu (滕撫); Feng Gun (馮緄); Du Shang (度尚); Yang Xuan (楊璿)
Book 39 卷三十九 劉趙淳于江劉周趙列傳 第二十九 Biographies of Liu, Zhao, Chunyu, Jiang, Liu, Zhou, Zhao Liu Ping (劉平); Zhao Xiao (趙孝); Chunyu Gong (淳于恭); Jiang Ge (江革); Liu Ban (劉般); Zhou Pan (周磐); Zhao Zi (趙咨)
Book 40上 (Part 1) 卷四十上 班彪列傳 第三十上 Biography of Ban Biao
Book 40下 (Part 2) 卷四十下 班彪列傳 第三十下 Biography of Ban Biao Ban Gu
Book 41 卷四十一 第五鍾離宋寒列傳 第三十一 Biographies of Diwu, Zhongli, Song, Han Diwu Lun (第五倫); Zhongli Yi (鍾離意); Song Jun (宋均); Han Lang (寒朗)
Book 42 卷四十二 光武十王列傳 第三十二 Biographies of Ten Princes of Guangwu Liu Jiang (劉彊); Liu Fu (劉輔); Liu Kang (劉康); Liu Yan (劉延); Liu Yan (劉焉); Liu Ying; Liu Cang (劉蒼); Liu Jing (劉荊); Liu Heng (劉衡); Liu Jing (劉京)
Book 43 卷四十三 朱樂何列傳 第三十三 Biographies of Zhu, Yue, He Zhu Hui (朱暉); Sun Mu (孫穆); Yue Hui (樂恢); He Chang (何敞)
Book 44 卷四十四 鄧張徐張胡列傳 第三十四 Biographies of Deng, Zhang, Xu, Zhang, Hu Deng Biao (鄧彪); Zhang Yu (張禹); Xu Fang (徐防); Zhang Min (張敏); Hu Guang (胡廣)
Book 45 卷四十五 袁張韓周列傳 第三十五 Biographies of Yuan, Zhang, Han, Zhou Yuan An; Yuan Jing (袁京); Yuan Chang (袁敞); Zhang Pu (張酺); Han Leng (韓棱); Zhou Rong (周榮)
Book 46 卷四十六 郭陳列傳 第三十六 Biographies of Guo, Chen Guo Gong (郭躬); Chen Chong (陳寵)
Book 47 卷四十七 班梁列傳 第三十七 Biographies of Ban, Liang Ban Chao; Liang Jin (梁慬)
Book 48 卷四十八 楊李翟應霍爰徐列傳 第三十八 Biographies of Yang, Li, Di, Ying, Huo, Yuan, Xu Yang Zhong (楊終); Li Fa (李法); Di Pu (翟酺); Ying Feng (應奉); Ying Shao; Huo Xu (霍諝); Yuan Yan (爰延); Xu Qiu (徐璆)
Book 49 卷四十九 王充王符仲長統列傳 第三十九 Biographies of Wang Chong, Wang Fu, Zhongchang Tong
Book 50 卷五十 孝明八王列傳 第四十 Biographies of Eight Princes of Xiaoming Liu Jian (劉建); Liu Xian (劉羨); Liu Gong (劉恭); Liu Dang (劉黨); Liu Yan (劉衍); Liu Chang (劉暢); Liu Bing (劉昞); Liu Chang (劉長)
Book 51 卷五十一 李陳龐陳橋列傳 第四十一 Biographies of Li, Chen, Pang, Chen, Qiao Li Xun (李恂); Chen Shan (陳禪); Pang Shen (龐參); Chen Gui (陳龜), Qiao Xuan
Book 52 卷五十二 崔駰列傳 第四十二 Biography of Cui Yin
Book 53 卷五十三 周黃徐姜申屠列傳 第四十三 Biographies of Zhou, Huang, Xu, Jiang, Shentu Zhou Xie (周燮); Huang Xian (黃憲); Xu Zhi (徐稺); Jiang Gong (姜肱); Shentu Pan (申屠蟠)
Book 54 卷五十四 楊震列傳 第四十四 Biography of Yang Zhen
Book 55 卷五十五 章帝八王傳 第四十五 Biographies of Eight Princes of Emperor Zhang Liu Kang (劉伉); Liu Quan (劉全); Liu Qing; Liu Shou (劉壽); Liu Kai (劉開); Liu Shu (劉淑); Liu Wansui (劉萬歳); Liu Sheng (劉勝)
Book 56 卷五十六 張王種陳列傳 第四十六 Biographies of Zhang, Wang, Zhong, Chen Zhang Hao (張晧); Wang Gong (王龔); Zhong Gao (種暠); Chen Qiu (陳球)
Book 57 卷五十七 杜欒劉李劉謝列傳 第四十七 Biographies of Du, Luan, Liu, Li, Liu, Xie Du Gen (杜根); Luan Ba (欒巴); Liu Tao (劉陶); Li Yun (李雲); Liu Yu (劉瑜); Xie Bi (謝弼)
Book 58 卷五十八 虞傅蓋臧列傳 第四十八 Biographies of Yu, Fu, Gai, Zang Yu Xu (虞詡); Fu Xie (傳燮); Gai Xun (蓋勳); Zang Hong (臧洪)
Book 59 卷五十九 張衡列傳 第四十九 Biography of Zhang Heng
Book 60上 (Part 1) 卷六十上 馬融列傳 第五十上 Biography of Ma Rong
Book 60下 (Part 2) 卷六十下 蔡邕列傳 第五十下 Biography of Cai Yong
Book 61 卷六十一 左周黃列傳 第五十一 Biographies of Zuo, Zhou, Huang Zuo Xiong (左雄); Zhou Ju (周舉); Zhou Xie (周勰); Huang Qiong (黃瓊); Huang Wan (黃琬)
Book 62 卷六十二 荀韓鍾陳列傳 第五十二 Biographies of Xun, Han, Zhong, Chen Xun Shu (荀淑); Xun Shuang (荀爽); Xun Yue (荀悅); Han Shao (韓韶); Zhong Hao (鍾皓); Chen Shi (陳寔); Chen Ji (陳紀)
Book 63 卷六十三 李杜列傳 第五十三 Biographies of Li, Du Li Gu (李固); Du Qiao (杜喬)
Book 64 卷六十四 吳延史盧趙列傳 第五十四 Biographies of Wu, Yan, Shi, Lu, Zhao Wu You (吳祐); Yan Du (延篤); Shi Bi (史弼); Lu Zhi; Zhao Qi
Book 65 卷六十五 皇甫張段列傳 第五十五 Biographies of Huangfu, Zhang, Duan Huangfu Gui (皇甫規); Zhang Huan (張奐); Duan Jiong (段熲)
Book 66 卷六十六 陳王列傳 第五十六 Biographies of Chen, Wang Chen Fan; Wang Yun
Book 67 卷六十七 黨錮列傳 第五十七 Biographies of Partisan Prohibitions Liu Shu (劉淑); Li Ying; Du Mi (杜密); Liu You (劉佑); Wei Lang (魏朗); Xia Fu (夏馥); Zong Ci (宗慈); Ba Su (巴肅); Fan Pang (范滂); Yin Xun (尹勳); Cai Yan (蔡衍); Yang Zhi (羊陟); Zhang Jian (張儉); Cen Zhi (岑晊); Chen Xiang (陳翔); Yuan Kang (苑康); Tan Fu (檀敷); Liu Ru (劉儒); Jia Biao (賈彪); He Yong
Book 68 卷六十八 郭符許列傳 第五十八 Biographies of Guo, Fu, Xu Guo Tai (郭泰); Fu Rong (符融); Xu Shao
Book 69 卷六十九 竇何列傳 第五十九 Biographies of Dou, He Dou Wu; He Jin
Book 70 卷七十 鄭孔荀列傳 第六十 Biographies of Zheng, Kong, Xun Zheng Tai (鄭泰); Kong Rong; Xun Yu
Book 71 卷七十一 皇甫嵩朱鑈列傳 第六十一 Biographies of Huangfu Song, Zhu Jun
Book 72 卷七十二 董卓列傳 第六十二 Biography of Dong Zhuo
Book 73 卷七十三 劉虞公孫瓚陶謙列傳 第六十三 Biographies of Liu Yu, Gongsun Zan, Tao Qian
Book 74上 (Part 1) 卷七十四上 袁紹劉表列傳 第六十四上 Biographies of Yuan Shao, Liu Biao
Book 74下 (Part 2) 卷七十四下 袁紹劉表列傳 第六十四下 Biographies of Yuan Shao, Liu Biao
Book 75 卷七十五 劉焉袁術呂布列傳 第六十五 Biographies of Liu Yan, Yuan Shu, Lü Bu
Book 76 卷七十六 循吏列傳 第六十六 Biographies of Upright Officials Wei Sa (衛颯); Wang Jing (王景); Qin Peng (秦彭); Wang Huan (王渙); Xu Jing (許荊); Meng Chang (孟嘗); Diwu Fang (第五訪); Liu Ju (劉矩); Liu Chong (劉寵); Qiu Lan (仇覽); Tong Hui (童恢); Di Yi (弟翊)
Book 77 卷七十七 酷吏列傳 第六十七 Biographies of Cruel Officials Dong Xuan (董宣); Fan Ye (樊曄); Li Zhang (李章); Zhou Zi (周錙); Huang Chang (黃昌); Yang Qiu (陽球); Wang Ji (王吉)
Book 78 卷七十八 宦者列傳 第六十八 Biographies of Eunuchs Zheng Xi (鄭觿); Cai Lun; Sun Cheng; Cao Teng; Shan Chao (單超); Hou Lan; Cao Jie; Shen Zhong (審忠); Lü Qiang (呂強); Zhang Rang
Book 79上 (Part 1) 卷七十九上 儒林列傳 第六十九上 Biographies of Confucian Scholars Liu Kun (劉昆); Zi Die (子軼); Wa Dan (窪丹); Yang Hong (陽鴻); Ren An (任安); Yang Zheng (楊政); Zhang Xing (張興); Dai Ping (戴憑); Wei Man (魏滿); Sun Qi (孫期); Ouyang Xi (歐陽歙); Cao Zeng (曹曾); Song Deng (宋登); Zhang Xun (張馴); Yin Min (尹敏); Zhou Fang (周防); Kong Xi (孔僖); Yang Lun (楊倫)
Book 79下 (Part 2) 卷七十九下 儒林列傳 第六十九下 Biographies of Confucian Scholars Gao Xu (高詡); Bao Xian (包鹹); Wei Ying (魏應); Fu Gong (伏恭); Ren Mo (任末); Jing Luan (景鸞); Xue Han (薛漢); Du Fu (杜撫); Zhao Xun (召馴); Yang Ren (楊仁); Zhao Ye (趙曄); Shi Shan (時山); Dong Jun (董鈞); Ding Gong (丁恭); Zhou Ze (周澤); Zhang Kan (張堪); Zhong Xing (鐘興); Zhen Yu (甄宇); Lou Wang (樓望); Cheng Zeng (程曾); Zhang Xuan (張玄); Li Yu (李育); He Xiu (何休); Fu Qian (服虔); Ying Rong (穎容); Xie Gai (謝該); Xu Shen; Cai Xuan (蔡玄)
Book 80上 (Part 1) 卷八十上 文苑列傳 第七十上 Biographies of Writers Du Du (杜篤); Wang Long (王隆); Xia Gong (夏恭); Fu Yi (傅毅); Huang Xiang (黃香); Liu Yi (劉毅); Li You (李尤); Su Shun (蘇順); Liu Zhen (劉珍); Ge Gong (葛龔); Wang Yi (王逸); Cui Qi (崔琦); Bian Shao (邊韶)
Book 80下 (Part 2) 卷八十下 文苑列傳 第七十下 Biographies of Writers Zhang Sheng (張升); Shi Jun (仕郡); Zhao Yi (趙壹); Liu Liang (劉梁); Bian Rang (邊讓); Li Yan (酈炎); Hou Jin (侯瑾); Gao Biao (高彪); Zhang Chao (張超); Mi Heng
Book 81 卷八十一 獨行列傳 第七十一 Biographies of Loners Qiao Xuan (譙玄); Li Ye (李業); Liu Mao (劉茂); Wen Xu (溫序); Peng Xiu (彭修); Suolu Fang (索盧放); Zhou Jia (周嘉); Fan Shi (範式); Li Shan (李善); Wang Tun (王忳); Ling Xu (陵續); Li Chong (李充); Miao Rong (繆肜); Chen Zhong (陳重); Lei Yi (雷義); Fan Ran (范冉); Dai Jiu (戴就); Zhao Bao (趙苞); Xiang Xu (向栩); Liang Fu (諒輔); Liu Yi (劉翊); Wang Lie (王烈)
Book 82上 (Part 1) 卷八十二上 方術列傳 第七十二上 Biographies of Alchemists Ren Wengong (任文公); Guo Xian (郭憲); Xu Yang (許楊); Gao Huo (高獲); Wang Qiaozhe (王喬者); Xie Yiwu (謝夷吾); Yang You (楊由); Li Nan (李南); Li He (李合); Feng Zhou (馮冑); Duan Yi (段翳); Liao Fu (廖扶); Zhe Xiang (折像); Fan Ying (樊英)
Book 82下 (Part 2) 卷八十二下 方術列傳 第七十二下 Biographies of Alchemists Tang Tan (唐檀); Gongsha Mu (公沙穆); Xu Man (許曼); Zhao Yan (趙彥); Fan Zhizhang (樊志張); Shan Yang (單揚); Han Shuo (韓說); Dong Fu (董扶); Guo Yu (郭玉); Hua Tuo; Xu Deng (徐登); Fei Changfang (費長房); Ji Zixun (薊子訓); Liu Gen (劉根); Zuo Ci; Ji Zixun (計子勳); Wang Heping (王和平)
Book 83 卷八十三 逸民列傳 第七十三 Biographies of Hermits Xiang Chang (向長); Feng Meng (逢萌); Zhou Dang (周黨); Wang Ba (王霸); Yan Guang (嚴光); Jing Dan (井丹); Liang Hong (梁鴻); Gao Feng (高鳳); Tai Tong (台佟); Han Kang (韓康); Jiao Shen (矯慎); Dai Liang (戴良); Fa Zhen (法真); Pang Gong (龐公)
Book 84 卷八十四 列女傳 第七十四 Biographies of Exemplary Women
Book 85 卷八十五 東夷列傳 第七十五 Treatise on the Dongyi Fuyu; Yilou; Gaojuli; Woju; Huimo; Sanhan; Wo
Book 86 卷八十六 南蠻西南夷列傳 第七十六 Treatise on the Nanman, Southwestern Barbarians
Book 87 卷八十七 西羌傳 第七十七 Treatise on the Western Qiang Qiang
Book 88 卷八十八 西域傳 第七十八 Treatise on the Western Regions Yutian; Tiaozhi; Anxi; Daqin; Yuezhi; Tianzhu; Yancai; Shule; Yanqi; Jushi
Book 89 卷八十九 南匈奴列傳 第七十九 Treatise on the Southern Xiongnu
Book 90 卷九十 烏桓鮮卑列傳 第八十 Treatise on the Wuhuan, Xianbei

Read more about this topic:  Book Of The Later Han, Contents

Other related articles:

Book Of Jin - Contents - Biographies (列傳)
... Title Translation Notes Book 31 列傳1 后妃上 Empresses and Consorts Part One Book 32 列傳2 后妃下 Empresses and Consorts Part Two Book 33 列傳3 王祥 鄭沖 何曾 石苞 Wang Xiang Zheng ...

Famous quotes containing the word biographies:

    Why I love the ancients so much? Aside from everything else, when I read them, the entire past between them and me unfolds at the same time. The hearts of how many heroes and poets may have been set on fire by Plutarch’s biographies which now inspire me with their own and with borrowed flames!
    Franz Grillparzer (1791–1872)