Maharaja Thakore Shri

Some articles on shri, thakore shri, thakore:

Bhagvat Singh - Titles
1865–1869 Kumar Shri Bhagvatsingh Sangramsinhji Sahib, Yuvaraja Sahib of Gondal 1869–1877 His Highness Thakore Shri Bhagvatsingh Sahib, Thakore Sahib of ...