List of Common Chinese Surnames - Greater China Region - China, Hong Kong and Macau

China, Hong Kong and Macau

This list of the top 100 most common Chinese surnames derives from comprehensive surveys from 2007 and 1982. The first is derived from a report on the household registrations released by the Chinese Ministry of Public Security on April 24, 2007. The second is derived from the 1982 Chinese census whose zero hour was 00:00 on 1 July 1982. Although no list of surnames was published with the initial summaries, the State Post Bureau subsequently used the census data to release a series of commemorative stamps in honor of the then-most-common surnames in 2004. Previous partial surveys proved less accurate, as many surnames are clustered regionally.

The summary of the 2007 survey revealed China had approximately 92,881,000 Wangs (7.25% of the general population), 92,074,000 Lis (7.19%), and 87,502,000 Zhangs (6.83%). These top three surnames alone accounted for more people than Indonesia, the fourth-largest country in the world. Detailed numbers for the other surnames were not released, but it was noted that seven others – Liu, Chen, Yang, Huang, Zhao, Wu, and Zhou – were each shared by more than 20 million Chinese and twelve more – Xu, Sun, Ma, Zhu, Hu, Guo, He, Gao, Lin, Luo, Zheng, and Liang – were each shared by more than 10 million. All together, the top hundred surnames accounted for 84.77% of China's population. By way of comparison, the 2000 census found the most common surname in the United States – Smith – had fewer than 2.4 million occurrences and made up only 0.84% of the general population. The top 100 surnames accounted for only 16.4% of the US population, and reaching 89.8% of the US population required more than 150,000 surnames.

Rank Character Romanizations Notes
Mandarin Cantonese Minnan Gan Other Former Pronunciation Meaning
Pinyin Wade Jyutping HK Other POJ Other
1 2 ng Wang2 Wong4 Wong Vong Ông Heng Uōng Vương *ɢʷaŋ Hjwang "King"
Wang (왕)
Ō
2 1 Li3 Lei5 Lee
Li
Le Lee
Lie
Dee
*C.rəʔ LiX "Plum"
Lee (리)
Yi, Ri, Rhee (이)
Ri
Dy, Sy
Ley
3 3 Zhāng Chang1 Zoeng1 Cheung Cheong
Chong
Tiu Teo, Teoh
Tio, Thio
Tiew
Chong
Tong
Trương *C.traŋ Trjang "Bowyer"
Jang (장)
Chō
Tiong
Sutiono, Tjong
4 4 Liú Liu2 Lau4 Lau Lao
Lou
Lâu Low
Lao, Lauw
Līu Lưu *Mə-ru Ljuw N/A
Yu/Ryu (유/류)
Ryū
5 5 Chén Ch'en2 Can4 Chan Chun
Chean
Chin
Tân Ting Chhín
Thín
Trần, Chein *Lrin Drin Duchy
of
Chen
Jin (진)
Chin
6 6 Yáng Yang2 Joeng4 Yeung Yeong
Ieong
Young
Yeo, Yeoh
Yong
Yo, Joe
Eaw
Iōng Dương, Huan *laŋ Yang "Poplar"

State
of
Yang
Yang (양)
7 8 Huáng Huang2 Wong4 Wong Wang
Vong
Ng Eng, Ung
Bong
Wee, Oei
Ooi, Uy
Uōng Huỳnh *N-kʷˤaŋ Hwang "Yellow"

March
of
Huang
Hwang (황)
8 7 Zhào Chao2 Ziu6 Chiu Chio
Jiu
Tiō Teo, Teoh
Chew, Chu
Chhèu
Thèu
Triệu Kingdom
of
Zhao
Jo (조)
Chō
9 10 Wu2 Ng4 Ng Ung, Eng Gô·, Ngô· Goh, Gouw Ngô *ŋʷˤa Ngu Kingdom
of
Wu
Oh (오)
Kure, Go
Woo
10 9 Zhōu Chou1 Zau1 Chow Jao
Chau
Chiu Chew, Jew
Chiew
Tiu Chu, Châu *tiw Tsyuw Kingdom
of
Zhou
Ju (주)
Shū
Joe
11 11 Hsü2 Ceoi4 Tsui Choi
Chui
Tsua
Chhî Chee
Swee
Shui
Djie, Tjhie
Chhí
Thí
Từ *sə.la Zjo Kingdom
of
Xu
Seo (서)
Jo
Dharmadjie
Christiadjie
12 12 Sūn Sun1 Syun1 Suen Sun Sun
Soon
Sng Sun
Thun
Tôn *sˤun Swon "Grandson"
Son (손)
Son
Suan
13 19 Ma3 Maa5 Ma Mah
Mar

Baey *mˤraʔ MaeX "horse"

State
of
Mafu
Ma (마)
Ba
14 14 Zhū Chu1 Zyu1 Chu Chue Chee Choo Chu
Tu
Châu *to Tsyu Duchy
of
Zhu
Ju (주)
Shu
Gee
Ju
15 13 Hu2 Wu4 Wu Woo
Vu
Hoo
Ô·
Aw, Auw
Oon Ū
Hồ *gˤa Hu "mustache"
"beard"

barbarian
tribes
Ho (호)
Ko
16 18 Guō Kuo1 Gwok3 Kwok Kuok Koeh Koay, Quay
Kwik
Kwek, Kwee, Quek
Kuok
Kok
Quách *kʷˤak Kwak "city wall"
Gwak (곽)
Kaku
Ker, Kho, Kwok
17 17 Hê2
Ho2
Ho4 Ho Hoe Hoh *gˤaj Ha Kingdom
of
Han
Ha (하)
Ka
18 15 Gāo Kao1 Gou1 Ko Kou
Go
Koh Kau Cao *Cə.kˤaw Kaw "High"
Go (고)
19 16 Lín Lin2 Lam4 Lam Lum Lîm Liem Līm Lâm *k.rəm Lim "Forest"
Lim/Im/Rim
(임/림)
Hayashi, Rin
20 20 Luó Lo2 Lo4 Lo Law
Loh, Lowe
Lor
La *rˤaj La N/A
Na/La/Ra
(나/라)
Ra
21 23 Zhèng Cheng4 Zeng6 Cheng Cheang
Chiang

Chung
Tay, Tey
Teh
The, They
Teay
Chhìn
Thìn
Trịnh Duchy
of
Zheng
Jeong (정)
Tei
Ching
22 21 Liáng Liang2 Loeng4 Leung Leong
Lang
Leng
Niû Neo, Nio
New
Njoo
Liōng Lương *raŋ Ljang County
of
Liang
Yang/Ryang (양/량)
Ryō
23 24 Xiè Hsieh4 Ze6 Tse Che Chiā
Siā
Cheah, Chay
Tjhia, Tjia
Seah, Shea
Sià
Chhià
Tạ *sə-lak-s ZjaeH "thanks"

State
of
Xie
Sa (사)
Sha
Tsia
Saa, Sese, Sia
Shieh
24 22 Sòng Sung4 Sung3 Sung Sòng Sūng
Thūng
Tống Duchy
of
Song
Song (송)
Soong
25 26 Táng T'ang2 Tong4 Tong Tn̂g Tng Thóng Đường *N-rˤaŋ Dang Kingdom
of
Tang
Dang (당)
26 35 Hsü3 Heoi2 Hui
Hooi
Hoi Khó· Koh, Co
Khor
Khaw
Khouw
Hí, Hé Hứa *qʰaʔ XjoX State
of
Heo (허)
Kyo
27 25 Hán Han2 Hon4 Hon Hân Han Hón Hàn *gˤar Han Kingdom
of
Han
Han (한)
Kan
Hang
28 27 Féng Feng2 Fung4 Fung Fong Pâng Pang
Phang
Fong
Fūng Phùng *Cə.bəŋ Bjuwng State
of
Feng
Pung (풍)
29 34 Dèng Teng2 Dang6 Tang Theng Dung Tēng Thèn Đặng March
of
Deng
Deung (등)
Deang
30 32 Cáo Ts'ao2 Cou4 Tso Chaw Chou4 Chô Chháu
Tháu
Tào *N-tsˤu Dzaw Duchy
of
Cao
Jo (조)
31 39 Péng P'eng2 Paang4 Pang Phê
Phî
Pháng Bành *C.bˤraŋ Baeng
Paeng (팽)
Pay
32 38 Zēng Tseng1 Zang1 Tsang Chang
Dong
Chan Chin
Tin
Tăng
Tang
*tsˤəŋ Tsong
Jeung (증)
Tjan
Tzeng
33 30
(萧)
Xiāo Hsiao1 Siu1 Siu Sio Siau
Siao
Siow Seow Sieu
Thieu
Tiêu
*sˤiw Sew
So (소)
Shō
34 58 Tián T'ien2 Tin4 Tin Chan Tiân Thién Điền *lˤiŋ Den
Jeon (밭)
Den
35 29 Dǒng Tung3 Dung2 Tung Tong Táng Tûng Đổng
Dong (동)
36 33 Yuán Yüan2 Jyun4 Yuen Wan Un4 Oân Iōn
Iēn
Nguyen
Viên
*ɢʷan Hjwon
Won (원)
En
Yan
37 52 Pān P'an1 Pun1 Poon Pun Phoa Phua Phon Phan
Ban (반)
Han
38 28 Yü2 Jyu1 Yue U Î
Û
Ī Vu *ɢʷa Hju
U (우)
U
39 43 Jiǎng Chiang3 Zoeng2 Tseung Cheung Chung
Cheong4
Chiang
Chiú Chiông
Tiông
Tưởng
Jang (장)
Shō
40 44 Cài Ts'ai4 Coi3 Choi Choy
Tsoi
Toy
Chhoà Chua
Choa
Tjoa
Chhói
Thói
Thái
Sái
*s.r̥ˤat-s TshajH
Chae (채)
Sai
Chai
Tsay
41 51 Yü2 Jyu4 Yu
Yue
U
Yee
Î
Û
Ee Ī *la Yo
Yeo (여)
Yo
Eu, Ya, Oe
42 53 Tu4 Dou6 To Do
Tou
Tō· Toh Thù Đỗ
Du (두)
To
43 49 Yeh4 Jip6 Yip Ip
Yeap
Ia̍p Yap Iep Diệp *lap Yep
Seob/Yeop
(섭/엽)
Yee, Ee
44 31 Chéng Ch'eng2 Cing4 Ching Cheng Thiâ Chháng
Tháng
Trình *C.lreŋ Drjeng
Jeong (정)
Tei
45 41 Su1 Sou1 So Sou Soh Souw Su
Thu
*s.ŋˤa Su
So (소)
So
Soo
46 47 Wèi Wei4 Ngai6 Ngai Gūi Wee Ngùi Nguỵ
Ngụy
*N-qʰuj Ngjw+j
Wi (위)
Gi
47 40 Lü3 Leoi5 Lui Loi Loy

Lee
Loe
Lữ
*raʔ LjoX
Yeo/Ryeo
(여/려)
Ryo
48 46 Dīng Ting1 Ding1 Ting Ding
Teng4
Teng Tiang Đinh *tˤeŋ Teng
Jeong (정)
Tei
49 59 Rèn Jen4 Jam6 Yam Iam
Yum
Jîm Nìm Nhiệm
Nhậm
*nəm-s NyimH
Im (임)
Jin
50 37 Shěn Shen3 Sam2 Sum Sam
Shum
Sím Shim Sím
Thím
Thẩm
Trầm
*l̥əmʔ SyimX
Shim (심)
Shin
51 64 Yáo Yao2 Jiu4 Yiu Yeow
Io
Iu
Yow Iâu Iēu Diêu
Yo (요)
52 42 Lu2 Lou4 Lo Lou Lô· Loh
Loo

No/Ro
(노/로)
Ryo
53 60 Jiāng Chiang1 Goeng1 Keung Geung
Keong
Kiang
Kiu
Kiong Khương *C.qaŋ Kjang
Kang (강)
Kyō
54 74 Cuī Ts'ui1 Ceoi1 Chui Choi Chui
Sam
Chhoi
Thoi
Thôi *dzˤuj Dzwoj
Choi (최)
Sai
Tseui
55 56 Zhōng Chung1 Zung1 Chung Chong Chiong
Cheng
Chung
Tung
Chung
Jong (종)
Shō
56 65 Tán T'an2 Taam4 Tam Tom
Ham
Hom
Thâm Tham Thóm Đàm
Dam (담)
Tan
57 70 Lu4 Luk6 Luk Lok Lio̍k Loke Liuk Lục *ruk Ljuwk
Yuk/Ryuk
(육/륙)
Riku
58 57 Wāng Wang1 Wong1 Wong Ong
Ang
Uong Uông *qʷˤaŋ 'Wang
Wang (왕)
Ō
59 61 Fàn Fan4 Faan6 Fan Hum Hoān
Huan
Wan
Fàn Phạm *bomʔ BjomX
Beom (범)
Han
60 69 Jīn Chin1 Gam1 Kam Gum Kim Kim Kim *kəm Kim
Kim (김)
Kin
61 63 Shí Shih2 Sek6 Sek
Shek
Seac
Seak
Chioh Chew Sak
Thak
Thạch *dak Dzyek
Dol (돌)
Seki
62 66 Liào Liao4 Liu6 Liu Lew
Leow
Liew
Lio
Liow Liāu
Liauw
Liaw
Liow
Lièu Liêu
Liệu
Ryo (료)
Ryō
63 45 Jiǎ Chia3 Gaa2 Ga Giả *C.qˤaʔ-s KaeH
Ga (가)

Go (고)
Ka
64 55 Xià Hsia2 Haa6 Ha Hah Hạ
Ha (하)
Ka
65 Wéi Wei2 Wai4 Wai Vai Vi
Wi (위)
I
66 36
(傅)
Fu4 Fu6 Fu
Foo
Po, Poh
Pha
Phó *pa-s PjuH
Bu (부)
Fu
67 62 Fāng Fang1 Fong1 Fong Png
Hong
Fong Phương *C.paŋ Pjang
Bang (방)
68 73 Bái Pai2 Baak6 Pak Pe̍h
Pe̍k
Peh Phak Bạch *bˤrak Baek
Baek (백)
Haku
Bo, Po
69 67 Zōu Tsou1 Zau1 Chow Jao
Chau
Cho· Chiu
Tiu
Trâu
Chu (추)
70 84 Mèng Meng4 Maang6 Mang Bēng Mèn Mạnh *mˤraŋ-s MaengH
Maeng (맹)

Mang (망)
71 68 Xióng Hsiung2 Hung4 Hung Hong Hiōng Hùng
Ung (웅)
72 78 Qín Ch'in2 Ceon4 Tseun
Tseon
Chun
Chon Chîn Chhín
Thín
Tần *dzin Dzin
Jin (진)
Shin
73 77 Qiū1 Ch'iu1 Jau1 Yau Iao
Iau
Khu
Cu
Khoo
Koo
Khiu Khưu
Koo (구)
Kyū
Hew, Hiew
Chiew
Chiou
74 79 Jiāng Chiang1 Gong1 Kong Kang Kong Giang *kˤroŋ Kaewng
Gang (강)
Kiang
75 91 Yǐn Yin3 Wan5 Wan Ín Doãn *m-qurʔ YwinX
Yun (윤)
In
76 48 Xuē Hsüeh1 Sit3 Sit Seet Sih Siot
Siet
Thiet
Tiết
Seol (설)
Setsu
77 50
(阎)
Yán Yen2 Jim4 Yim Im Giâm Iēm Diêm
Yeom (염)
En
78 87 Duàn Tuan4 Dyun6 Tuen Tun Tōa
Tōan
Tn̂g
Then̄g
Thòn Đoàn
Dan (단)
Dan
79 88 Léi Lei2 Leoi4 Lui Loi Lūi Lôi *C.rˤuj Lwoj "Thunder"
Roe (뢰)
Noe (뇌)
Rai
Louie, Louis
80 82 Hóu Hou2 Hau4 Hau Hao Hâu
Jao
Héu Hầu
Hu
(후, 혜)
81 85 Lóng Lung2 Lung4 Lung
Loong
Long Lêng Lūng Long
Yong/Ryong
(용/룡)

Rong (롱)

Nong (농)

Bang (방)
Ryū
82 80 Shǐ Shih3 Si2 Sze Si See
Seet

Thí
Sử
Sa (사)
Shi
83 Táo T'ao2 Tou4 Tou Tow Tháu Đào
Do (도)
84 93 Li2 Lai4 Lai Loy
Yeo/Ryeo
(여/려)
Rei
85 97 Hê4
Ho4
Ho6 Ho Hạ
Ha (하)
Ga
86 81 Ku4 Gu3 Gu Goo
Ku
Kò· Cố
Go (고)
Ko
87 76 Máo Mao2 Mou4 Mo Mou Mô· Māu Mao
Mo (털)
88 71 Hǎo Hao3 Kok3 Kok Hok Hác
Hak (학)
Kaku
89 99 Gōng Kung1 Gung2 Kung Kwong Kong4 Kióng Kung Cung
Gong (공)
Kyū
90 83 Shào Shao4 Siu6 Shiu Shaw
Sio
Siō Sèu
Thèu
Thiệu
So (소)
Shō
91 86 Wàn Wan4 Maan6 Man Bān Màn Vạn
Man (만)
Ban
92 89 Qián Ch'ien2 Cin4 Chin Chee Chî Chhién
Thién
Tiền
Jeon (전)
Sen
93 Yán Yen2 Jim4 Yim Im Giâm Nghiēm Nghiêm
Eom (엄)
Gen
94 Tán T'an2 Taam *N-rmʔ YemX
Dam (담)
95 95 Wu3 Mou5 Mo Mou
*maʔ MjuX
Mu (무)
Bu
96 54 Dài Tai4 Daai3 Tai Thài Đái
Đới
*Cə.tˤək-s TojH
Dae (대)
Tai
Ty, Tee
97 Mo4 Mok6 Mài Mạc *mˤak Mak
Mo (모)
98 72 Kǒng K'ung3 Hung2 Hung Hong4 Khúng Khổng KhuwngX *kʰˤoŋʔ
Kong (공)
99
Xiàng Hsiang4 Heung3 Hưởng *qʰaŋ-s
*n̥aŋʔ-s
XjangH
Hyang (향)
Mukai
100 90 Tāng T'ang1 Tong1 *l̥ˤaŋ Thang
75 Kāng Kang1 Hong1 Hong Khng Khong Khang *k-l̥ˤaŋ Khang
Gang (강)
92 I4 Yi6
Yik6
*lek-s YeH
Yee (이)
94 Cháng Ch'ang2 Soeng4 Sheung Seong4 Siông Thường *daŋ Dzyang
Sang (상)
Sōng, Thōng
96 Qiáo Ch'iao2 Kiu6 *N-kaw Gjew
Kyo (교)
98 Lài Lai4 Lay Laai6 Lai Lay Lōa *rˤat-s LajH
Roe (뢰)

Noe (뇌)
Rai
100 Wén Wen2 Man4 Bûn *mən Mjun
Moon (문)
Other surveys
  • 2006 multi-year survey and study conducted by Yuan Yida, a researcher at the Chinese Academy of Sciences's Institute of Genetics and Developmental Biology, using a sample size of 296 million spread across 1,110 counties and cities and recording around 4,100 surnames.
  • 1990: Ji Yuwen Publishing House, based on a sample size of 174,900.
  • 1987 study conducted by Yuan Yida with a sample size of 570,000.
  • 1977 study published by Li Dongming, a Chinese historian, as "Surname" (《姓》) in Dongfang Magazine.

Read more about this topic:  List Of Common Chinese Surnames, Greater China Region

Other articles related to "hong, and macau":

2006 World Lacrosse Championship - Finals
... Spain Hong Kong 12–8 Semi-final in the 17th place bracket ... New Zealand Hong Kong 9–6 Play-off for 19th place ... Republic Denmark Spain South Korea New Zealand Hong Kong Bermuda ...
Varieties of Waffles
... Hong Kong style waffle, in Hong Kong called a "grid cake" or "grid biscuits" (格仔餅), is a waffle usually made and sold by street hawkers and eaten warm on the street ... Traditional Hong Kong style waffles are full of the flavor of yolk ... Another style of Hong Kong waffle is the eggette or gai daan jai (鷄蛋仔), which have a ball-shaped pattern ...
United And Uniting Churches - United and Uniting Churches Around The World
... Hong Kong Hong Kong Christian Council, the ecumenical body of Christian churches, organizations and institutions in Hong Kong, founded in 1954 India Church of North India, the 1970 union of Anglican ...
Index Of Economic Freedom - Ratings
... The top five "free" economies identified by the 2011 index were Hong Kong, Singapore, Australia, New Zealand, and Switzerland, each scoring over 80 ... Since the Index was created in 1995, Hong Kong has been the top performing economy ... as Denmark, Canada, and first-place Hong Kong ...
Unequal Treaty - Overview
... ports for trade, cede or lease territories (such as Hong Kong to Great Britain and Macau to Portugal), and make various other concessions of ... In the face of Japanese expansion in China, however, ending the system was postponed ... did outlast World War II unequal treaties regarding Hong Kong remained in place until Hong Kong's 1997 handover, and in 1969, to improve Sino-Russian relations, China reconfirmed the 1859 Treaty of Aigun ...