Kamalapur

Kamalapur or Kamalapura may refer to:

  • Kamalapur, Karimnagar, Andhra Pradesh
  • Kamalapura, in Bellary district, Karnataka
  • Kamalapura, Gulbarga, Karnataka
  • Kamalapur Railway Station, Dhaka, Bangladesh

Other articles related to "kamalapur":

Kamalapur Railway Station
... Kamalapur Railway Station is the central railway station in Dhaka, Bangladesh ... The Kamalapur railway station is situated in the north-east side of Motijheel ...