Baal Peor

Some articles on baal peor:

Balak (parsha) - Further Reading - Biblical
... Deuteronomy 43 (Baal Peor) 234–7 (Balaam). 1322 (Balaam the son of Beor the sorcerer) 2216–18 (Baal Peor) 249–10 ... Hosea 910 (Baal Peor) ...