Ashikaga

Some articles on ashikaga:

Ashikaga Clan (Fujiwara) - History
... The clan was based in the city of Ashikaga, in Shimotsuke province, over which Fujiwara no Hidesato was Imperial Governor (kami) ... Ashikaga no Nariyuki was the first to take the Ashikaga name, after the city ... In 1161, the position of jitō (manor lord) of Ashikaga city in Shimotsuke province came to be disputed between the Koyama clan, descendants of Fujiwara no Hidesato, and Utsunomiya Ietsuna, a ...
Ashikaga Junior College
... Ashikaga Junior College (足利短期大学, Ashikaga tanki daigaku?) is a private junior college in Ashikaga, Tochigi, Japan, established in 1979 ...
List Of Shoguns - Ashikaga Shogunate (1336–1573)
... Picture Name Shogun From Shogun Until 1 Ashikaga Takauji 2 ... Ashikaga Yoshiakira 3 ... Ashikaga Yoshimitsu 4 ... Ashikaga Yoshimochi 1395 ...