Vishnu - Theological Attributes

Theological Attributes

Hinduism
Deities
 • Trimurti
 • Brahma
 • Vishnu
 • Shiva
 • Devis and Devas
 • Saraswati
 • Lakshmi
 • Parvati
 • Shakti
 • Durga
 • Kali
 • Ganesha
 • Subrahmanya
 • Ayyappa
 • Rama
 • Krishna
 • Hanuman
 • Prajapati
 • Rudra
 • Indra
 • Agni
 • Dyaus
 • Bhumi
 • Varuna
 • Vayu
Scriptures Vedas
 • Rigveda
 • Yajurveda
 • Samaveda
 • Atharvaveda
 • Divisions
 • Samhita
 • Brahmana
 • Aranyaka
 • Upanishad

Upavedas

 • Ayurveda
 • Dhanurveda
 • Gandharvaveda
 • Sthapatyaveda

Vedangas

 • Shiksha
 • Chandas
 • Vyakarana
 • Nirukta
 • Kalpa
 • Jyotisha

Upanishads

 • Rig vedic
 • Aitareya
 • Yajur vedic
 • Brihadaranyaka
 • Isha
 • Taittiriya
 • Katha
 • Shvetashvatara
 • Sama vedic
 • Chandogya
 • Kena
 • Atharva vedic
 • Mundaka
 • Mandukya
 • Prashna

Puranas

 • Brahma puranas
 • Brahma
 • Brahmanda
 • Brahmavaivarta
 • Markandeya
 • Bhavishya
 • Vaishnava puranas
 • Vishnu
 • Bhagavata
 • Naradeya
 • Garuda
 • Padma
 • Shaiva puranas
 • Shiva
 • Linga
 • Skanda
 • Agni
 • Vayu

Itihasas

 • Ramayana
 • Mahabharata

Other scriptures

 • Bhagavat Gita
 • Dharma Shastra
 • Manusmriti
 • Artha Shastra
 • Yoga Vasistha
 • Sutras
 • Stotras
 • Tantras
 • Yoga Sutra
 • others

Classification of scriptures

 • Śruti
 • Smriti

Timeline

 • Hindu texts
Practices Worship
 • Puja
 • Japa
 • Bhajana
 • Tapa
 • Dhyana
 • Yajna
 • Homa
 • Tirthadana
 • Naivedhya
 • Temple
 • Vigraha
 • Bhakti

Samskaras

 • Garbhadhana
 • Pumsavana
 • Simantonayana
 • Jatakarma
 • Namakarana
 • Nishkramana
 • Annaprashana
 • Chudakarana
 • Karnavedha
 • Vidyarambha
 • Upanayana
 • Praishartha
 • Keshanta
 • Ritushuddhi
 • Samavartana
 • Vivaha
 • Antyeshti

Varnashrama Dharma

 • Varna
 • Brahmin
 • Kshatriya
 • Vaishya
 • Shudra
 • Ashrama
 • Brahmacharya
 • Grihastha
 • Vanaprastha
 • Sanyasa

Festivals

 • Navaratri
 • Vijayadashami (Dasara)
 • Diwali/Deepavali
 • Shivaratri
 • Holi
 • Kumbha Mela
 • Ratha Yatra
 • Vishu
 • Bihu
 • Baisakhi
 • Puthandu
 • Ganesh Chaturthi
 • Onam
 • Rama Navami
 • Janmashtami
 • Raksha Bandhan
 • Durga Puja
Philosophers
 • Ancient
 • Gautama
 • Angiras
 • Ashtavakra
 • Annamacharya
 • Jaimini
 • Kanada
 • Kapila
 • Pāṇini
 • Patañjali
 • Uddalaka
 • Raikva
 • Satyakama Jabala
 • Valmiki
 • Vyasa
 • Yajnavalkya
 • Nayanmars
 • Alvars
 • Medieval
 • Adi Shankara
 • Basava
 • Dnyaneshwar
 • Chaitanya
 • Gangesha Upadhyaya
 • Gaudapada
 • Jayanta Bhatta
 • Kabir
 • Kumarila Bhatta
 • Madhusudana
 • Madhva
 • Namdeva
 • Nimbarka
 • Prabhakara
 • Raghunatha Siromani
 • Ramanuja
 • Srimanta Sankardeva
 • Śyāma Śastri
 • Vedanta Desika
 • Tyagaraja
 • Tukaram
 • Tulsidas
 • Vachaspati Mishra
 • Vallabha
 • Vidyaranya
 • Modern
 • Aurobindo
 • Coomaraswamy
 • Dayananda Saraswati
 • Gandhi
 • Krishnananda
 • Narayana Guru
 • Prabhupada
 • Ramakrishna
 • Ramana Maharshi
 • Radhakrishnan
 • Sivananda
 • U. G. Krishnamurti
 • Vivekananda
 • Yogananda
 • Ramachandra Dattatrya Ranade
Other topics
 • Hindu denominations
 • Hinduism by country
 • Mythology
 • Hindu calendar
 • Hindu law
 • Hindu iconography
 • Hindu nationalism
 • Hindutva
 • Hindu pilgrimage sites
 • Persecution
 • Criticism
 • Glossary
 • Hinduism portal
 • Hindu Mythology portal

Vishnu is the only Bhagavan as declared in the Bhagavata 1:2:11 in the verse: vadanti tat tattva-vidas tattvam yaj jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabdyate, translated as "Learned transcendentalists who know the Absolute Truth call this nondual substance Brahman, Paramātma and Bhagavan."

In the Vishnu Purana (6:5:79) the personality named Parashara Rishi defines six bhagas:

aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ
jñāna-vairāgyayoś caiva ṣannāḥ bhaga itīṇganā

Jiva Gosvami explains the verse in Gopala Champu (Pūrva 15:73) and Bhagavata Sandarbha 46:10:

jñāna-śakti-balaiśvarya-vīrya-tejām.sy aśeṣataḥ
bhagavac-chabda-vācyāni vinā heyair guṇādibhiḥ
"The substantives of the word bhagavat (bhagavat-śabda-vācyāni) are unlimited (aśes.atah.) knowledge (jñāna), energies (śakti), strength (bala), opulence (aiśvarya), heroism (vīrya), splendor (tejas), without (vinā) objectionable (heyair) qualities (guṇādibhiḥ)."

The actual number of Vishnu's auspicious qualities is countless, although his six most-important "divine glories" are:

 • Jnana (Omniscience); to know about all beings simultaneously;
 • Aishvarya (Sovereignty), the unchallenged rule over all;
 • Shakti (Energy), the capacity to make the impossible possible;
 • Bala (Strength), the capacity to support everything by his will and without fatigue;
 • Virya (Vigour), the power to retain immateriality as the Supreme Spirit or Being in spite of being the material cause of mutable creations;
 • Tejas (Splendor), which expresses self-sufficiency and the capacity to overpower everything by spiritual effulgence; cited from Bhakti Schools of Vedanta, by Swami Tapasyananda.

Other important qualities attributed to Vishnu are Gambhirya (inestimatable grandeur), Audarya (generosity), and Karunya (compassion). Natya Shastra lists Vishnu as the presiding deity of the Sringara rasa.

The Rigveda says: Vishnu can travel in three strides. The first stride is the Earth. The second stride is the visible sky. The third stride cannot be seen by men and is the heaven where the gods and the righteous dead live. (This feature of three strides also appears in the story of his avatar Vamana called Trivikrama.) The Sanskrit for "to stride" is the root kram; its reduplicated perfect is chakram (guņa grade) or chakra (zero-grade), and in the Rigveda he is called by epithets such as vi-chakra-māņas = "he who has made 3 strides". The Sanskrit word chakra also means "wheel". That may have suggested the idea of Vishnu carrying a chakra.

Read more about this topic:  Vishnu

Famous quotes containing the words attributes and/or theological:

  Even though fathers, grandparents, siblings, memories of ancestors are important agents of socialization, our society focuses on the attributes and characteristics of mothers and teachers and gives them the ultimate responsibility for the child’s life chances.
  Sara Lawrence Lightfoot (20th century)

  As liberty and intelligence have increased the people have more and more revolted against the theological dogmas that contradict common sense and wound the tenderest sensibilities of the soul.
  Catherine E. Beecher (1800–1878)