Ti Te Seet

Some articles on ti, ti te seet:

Milanese - A Comparison With Italian
... pronouns resemble Italian object and dative pronouns mi (Italian mi), ti (Italian ti), lu (Italian lui), lee (Italian lei), numm (Italian noi), viálter (Italian voi), lór (Italian loro) ... Singular "you are" ("thou art" Italian tu sei) is ti te seet in Milanese ... The first pronoun (ti in ti te seet) is the actual subject pronoun and is optional ...