Starshy

Some articles on starshy:

Cossacks - Culture and Organization - Ranks
... Mladshy Serzhant Corporal Uryadnik Serzhant Sergeant Starshy Uryadnik Starshy Serzhant Senior Sergeant Mladshy Vakhmistr Mladshy Praporshik* Junior Warrant Officer Vakhmistr Praporshchik Warrant ...