Shevu'ot

Shevu'ot or Shevuot (Hebrew: שבועות, oaths) is a book of the Mishnah and Talmud. It is the sixth volume of the book of Nezikin. Shevu'ot deals primarily with the laws of oaths in halakha (Jewish law).

The Six Orders of the Mishnah (ששה סדרי משנה)
Zeraim (Seeds)
(זרעים)
Moed (Festival)
(מועד)
Nashim (Women)
(נשים)
Nezikin (Damages)
(נזיקין)
Kodashim (Holies)
(קדשים)
Tehorot (Purities)
(טהרות)
 • Berakhot
 • Pe'ah
 • Demai
 • Kil'ayim
 • Shevi'it
 • Terumot
 • Ma'aserot
 • Ma'aser Sheni
 • Hallah
 • Orlah
 • Bikkurim
 • Shabbat
 • Eruvin
 • Pesahim
 • Shekalim
 • Yoma
 • Sukkah
 • Beitzah
 • Rosh Hashanah
 • Ta'anit
 • Megillah
 • Mo'ed Katan
 • Hagigah
 • Yevamot
 • Ketubot
 • Nedarim
 • Nazir
 • Sotah
 • Gittin
 • Kiddushin
 • Bava Kamma
 • Bava Metzia
 • Bava Batra
 • Sanhedrin
 • Makkot
 • Shevu\'ot
 • Eduyot
 • Avodah Zarah
 • Avot
 • Horayot
 • Zevahim
 • Menahot
 • Hullin
 • Bekhorot
 • Arakhin
 • Temurah
 • Keritot
 • Me'ilah
 • Tamid
 • Middot
 • Kinnim
 • Keilim
 • Oholot
 • Nega'im
 • Parah
 • Tehorot
 • Mikva'ot
 • Niddah
 • Makhshirin
 • Zavim
 • Tevul Yom
 • Yadayim
 • Uktzim