Ra Qu

Some articles on qu, ra qu:

Maio Creole - Dialects
... Cumó’ qu’ ê bú nômi? ’Módi qu’ ê bú nómi? Qu’ manêra qu’ ê bô nôm’? Qu’ manêra qu’ ê bô nôm’? Qu’ menêra qu’ ê bô nôm’? What is your name? B ... Dêxa D’xâ D’xá D’xá To leave Dixâ-m’ quétu! Dexâ-m’ quétu! D’xó-m’ quêt’! D’xá-m’ quêt’! D’xé-m’ quêt’! Leave me alone ...