Phu Tho Province - Administrative Divisions

Administrative Divisions

Phú Thọ is divided into one city (thành ph): (Việt Trì); one township: (thị xã) (Phú Thọ) and 11 districts (huyện): Cẩm Khê District, Đoan Hùng District, Hạ Hòa District, Lâm Thao District, Phù Ninh District, Tam Nông District, Tân Sơn District, Thanh Ba District, Thanh Sơn District, Thanh Thủy District and Yên Lập District. These are divided into 275 communes.

Name Division type Population (2003) Area (km²) Towns (huyện lỵ or thị trấn) (bold)
and communes (xã)
Việt Trì City (thành phố) 134,664 71 Wards (phường): Bạch Hạc, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Nông Trang, Vân Cơ, Bến Gót, Gia Cẩm, Tân Dân, Dữu Lâu, Minh Nông, Minh Phương, Vân Phú. Communes: Thuỵ Vân, Phượng Lâu, Sông Lô, Trưng Vương, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Hùng Lô, Kim Đức, Tân Đức.
Phú Thọ Township (thị xã) 63,333 64 Wards (phường):
Cẩm Khê District District (huyện) 128,537 234.2 Sông Thao, Cát Trù, Cấp Dẫn, Chương Xá, Điêu Lương, Đồng Cam, Đồng Lương, Hiền Đa, Hương Lung, Ngô Xá, Phú Khê, Phú Lạc, Phùng Xá, Phương Xá, Phượng Vĩ, Sai Nga, Sơn Nga, Sơn Tình, Tam Sơn, Tạ Xá, Thanh Nga, Thụy Liễu, Tiên Lương, Tình Cương, Tùng Khê, Tuy Lộc, Văn Bán, Văn Khúc, Xương Thịnh, Yên Dưỡng, Yên Tậρ
Đoan Hùng District District (huyện) 105,242 302 Đoan Hùng, Đông Khê, Nghinh Xuyên, Hùng Quan, Vân Du, Chí Đám, Hữu Đô, Đại Nghĩa, Phú Thứ, Hùng Long, Vụ Quang, Minh Phú, Chân Mộng, Vân Đồn, Minh Tiến, Tiêu Sơn, Yên Kiện, Sóc Đăng, Ngọc Quan, Phong Phú, Phương Trung, Tây Cốc, Ca đình, Phúc Lai, Quế Lâm, Bằng Luân, Bằng Doãn, Minh Lương
Hạ Hòa District District (huyện) 108,556 340 Hạ Hòa, Lệnh Khanh, Cáo Điền, Ấm Hạ, Phương Viên, Hậu Bổng, Đại Phạm, Đan Hà, Gia Điền, Y Sơn, Yên Luật, Lang Sơn, Chính Công, Yên Kỳ, Mai Tùng, Liên Phương, Hà Lương, Hương Xạ, Vụ Cầu, Minh Hạc, Vĩnh Chân, Phụ Khánh, Đan Thượng, Minh Côi, Văn Lang, Vô Tranh, Bằng Giã, Chuế Lưu, Xuân Áng, Lâm Lợi, Quân Khê, Hiền Lương, Động Lâm.
Lâm Thao District District (huyện) 106,610 115 Lâm Thao, Hùng Sơn, Xuân Huy, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Sơn Vi, Hợp Hải, Kinh Kệ, Bản Nguyên, Vĩnh Lại, Tứ Xã, Sơn Dương, Xuân Lũng, Cao Xá.
Phù Ninh District District (huyện) 114,048 167 Phong Châu, Trạm Thản, Tiên Phú, Liên Hoa, Vĩnh Phú, Trung Giáp, Bảo Thanh, Trị Quận, Hạ Giáp, Gia Thanh, Phú Nham, Phú Lộc, Tiên Du, Phù Ninh, An Đạo, Tử Đà, Bình Bộ, Phú Mỹ, Lệ Mỹ.
Tam Nông District District (huyện) 82,370 156 Hưng Hóa, Hùng Đô, Quang Húc, Hiền Quan, Thanh Uyên, Tam Cường, Văn Lương, Cổ Tiết, Hương Nộn, Thọ Văn, Dị Nậu, Dậu Dương, Thượng Nông, Hồng Đà, Phương thịnh, Tề Lễ, Tứ Mỹ, Xuân Quang, Hương Nha, Vực Trường.
Tân Sơn District District (huyện) 75,897 688.6
Thanh Ba District District (huyện) 109,806 194 Thanh Ba, Đồng Xuân, Lương Lỗ, Hanh Cù, Yển Khê, Vũ Yển, Phương Lĩnh, Mạn Lạn, Hoàng Cương, Thanh Xá, Chí Tiên, Sơn Cương, Đỗ Sơn, Thanh Hà, Đông Thành, Khải Xuân, Võ Lao, Quảng Nạp, Ninh Dân, Yên Nội, Thái Ninh, Đông Lĩnh, Đại An, Năng Yên, Đỗ Xuyên, Thanh Vân, Vân Lĩnh.
Thanh Sơn District District (huyện) 187,700 1309 Thanh Sơn, Sơn Hùng, Địch Quả, Giáp Lai, Thục Luyện, Võ Miếu, Thạch Khoán, Cự Thắng, Tất Thắng, Văn Miếu, Cự Đồng, Thắng Sơn, Tân Minh, Hương Cần, Khả Cửu, Tân Lập, Đông Cửu, Yên Lãng, Yên Lương, Thượng Cửu, Lương Nha, Yên Sơn, Tinh Nhuệ.
Thanh Thủy District District (huyện) 76,330 124 Thanh Thủy, Xuân Lộc, Thạch Đồng, Tân Phương, La Phù, Bảo Yên, Đoan Hạ, Sơn Thủy (Son Vi, Thuy Tram, Phu Lao), Hoàng Xá, Trung Thịnh, Đồng Luận, Trung Nghĩa, Phượng Mao, Yến Mao, Tu Vũ and Đào Xá.
Yên Lập District District (huyện) 79,548 437 Yên Lập, Mỹ Lung, Mỹ Lương, Lương Sơn, Xuân An, Xuân Viên, Xuân Thủy, Hưng Long, Thượng Long, Nga Hoàng, Trung Sơn, Đồng Thịnh, Phúc Khánh, Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hòa, Đồng Lạc.

Read more about this topic:  Phu Tho Province

Other articles related to "administrative, administrative divisions, divisions":

Cities Of The Philippines - Independent Cities
... the governor and the provincial government do not have administrative supervision over an independent city and its elected officials, as stated in Section 29 of the ... Being part of an administrative region different from the province's own does not make a city independent ... Regions are not the primary subnational administrative divisions of the Philippines, but rather the provinces ...
Hierarchy - Contexts and Applications - Further Applications - Power- or Authority-based
... Kimbanguist Church hierarchy Raelian Church hierarchy see also autocephaly Administrative branch of government geographical hierarchies Administrative divisions of China Administrative ...
Okrug - Russia - Russian Federation
... and is used to describe the following types of divisions Federal Districts (federalny okrug), such as the Siberian Federal District Autonomous okrugs (avtonomny okrug), such as Chukotka Autonomous Okrug ... status and are now considered to be administrative territories within the federal subjects they had been merged into Agin-Buryat Okrug, a territory with special status within Zabaykalsky Krai Komi-Permyak Okrug, a ... Okrug" is also used to describe the administrative divisions of the two "federal cities" in Russia the administrative okrugs of Moscow are an upper-level administrative ...

Famous quotes containing the word divisions:

    I find myself ... hoping a total end of all the unhappy divisions of mankind by party-spirit, which at best is but the madness of many for the gain of a few.
    Alexander Pope (1688–1744)