Murong Shaozong

Some articles on murong shaozong:

Gao Cheng - As Regent
... after finally revealing Gao Huan's death, put Murong Shaozong in charge of the army ... Late in 547, Murong Shaozong crushed Xiao Yuanming's army at Hanshan (寒山, in modern Xuzhou, Jiangsu), capturing Xiao Yuanming ... By spring 548, Murong Shaozong had crushed Hou's army as well, and Hou fled to Liang, seizing the Liang border city of Shouyang (壽陽, in modern Lu'an, Anhui) as his base of ...