Koji Watanabe

Some articles on koji, watanabe, koji watanabe:

Anime Expo - Convention History - Convention Locations
... Shoji Kawamori, Maria Kawamura, Yukio Kikukawa, Hideyuki Kurata, Koichi Mashimo, Koji Masunari, Hidenori Matsubara, Toshiharu Murata, Mamiko Noto ... Daichi, Noboru Ishiguro, Yoko Kanno, Toshihiro Kawamoto, Takao Koyama, Taro Maki, Koji Sugiura, Atsushi Takeuchi, Yoshiyuki Tomino, and Shinichiro Watanabe ... Mahiro Maeda, Atsuko Nakajima, Liam O'Brien, Koushi Rikudo, Goro Taniguchi, Misa Watanabe, Kazuki Yao, and Nobuteru Yuuki ...
1968 Davis Cup - Eastern Zone - Eastern Inter-Zonal Final
1968 India 1 ... Keishiro Yanagi Premjit Lall 2 ... Koji Watanabe Ramanathan Krishnan 3 ... Isao Watanabe / Koji Watanabe Ramanathan Krishnan / Jaidip ...
1967 Davis Cup - Eastern Zone - Eastern Inter-Zonal Final
... Delhi, India 29 September - 1 October 1967 Japan 1 ... Premjit Lall Koji Watanabe 2 ... Jaidip Mukerjea Ichizo Konishi 9. 7 ...
1966 Davis Cup - Eastern Zone - Eastern Inter-Zonal Final
4 1 ... Osamu Ishiguro Ramanathan Krishnan 2 ... Koji Watanabe Premjit Lall 3 ... Osamu Ishiguro / Koji Watanabe Ramanathan Krishnan / Premjit Lall 6. 4 ...

Famous quotes containing the word watanabe:

    People with high ideals don’t necessarily make good politicians. If clean politics is so important, we should leave the job to scientists and the clergy.
    —Michio Watanabe (b. 1923)