Jiangli Tu

Some articles on jiangli tu:

Kangnido - Sources and Contents - Historical Map of China
... The Hunyi Jiangli Tu by Zen monk Qingjun (1328–1392) was one of historical maps that were popular among Chinese literati ... by the Ming period book collector Ye Sheng (葉盛) (1420–1474) under the name of Guanglun Jiangli Tu (廣輪疆理圖) ... According to Yan Jie, the Guanglun Jiangli Tu was created in 1360 ...