Ichirouemon

Some articles on :

Takenaga Hayato - LINEAGE
... '''Ushu Tatewaki Katsuyoshi.' Koshu Kambubu Dohoriken ... Arakawa Jirozaemon Masanobu ...