Akademii Nauk Sssr

Some articles on akademii nauk sssr:

Alexandr Pavlovich Rasnitsyn - Publications - Major Works
... Trudy Paleontologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 123 1–196 ... Trudy Paleontologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 147 1–134 ... Trudy Paleontologicheskogo Instituta Akademii Nauk SSSR 174 1–192 ...
Abraham Zelmanov - Selected Publications
... Doklady Akademii Nauk SSSR 107 (6) 815-818 1956 ... Doklady Akademii Nauk SSSR 227 (1) 78-81 1976 ... Doklady Akademii Nauk SSSR 209 (4) 822-825 1973 ...