Adenomatous Polyposis

Some articles on adenomatous polyposis:

Attenuated Familial Adenomatous Polyposis
... Attenuated familial adenomatous polyposis is a form of familial adenomatous polyposis, a cancer syndrome ...