Sudhanidhi

Some articles on sudhanidhi:

Literature Of Karnataka - Vijayanagara Empire (1335-1565), Kannada Haridasa Sahitya
... Kannada Sayana (Vedartha Prakasha, Yajnatantra Sudhanidhi, Prayaschitra Sudhanidhi and Purushartha Sudhanidhi) -Sanskrit Madhava Vidyaranya (Parasara – Madhaviya, Sarva-da ...
Vijayanagara Literature - Sanskrit - Advaita Literature
... important works from this period were Sayana's Vedartha Prakasha, Yajnatantra Sudhanidhi, Prayaschitra Sudhanidhi, Alankara Sudhanidhi, Yajnatantra Sudhanidhi, Sarvadarshanasangraha ...