Shahu Chhatrapati Maharaj

Some articles on shahu chhatrapati maharaj:

Shahu IV - Full Name and Titles
... Kshatriya-Kulawatasana Sinhasanadhishwar, Shrimant Rajarshi Sir Shahu Chhatrapati Maharaj Sahib Bahadur, GCSI, GCIE, GCVO. 1884–1895 His Highness Kshatriya-Kulawatasana Sinhasanadhishwar, Shrimant Rajarshi Shahu Chhatrapati Maharaj Sahib Bahadur, Raja of Kolhapur 1895 ...