Sefardim

Some articles on sefardim:

Sephardic Law And Customs - Bibliography - Prayer Books - Vienna Editions
... Seder Tefillah mi-kol ha-shanah ke-minhag K"K Sefardim Harrasansky 1811 Schmid 1820, 1838 Maḥzor ke-minhag K"K Sefardim Schmid 1820-1837 Seder Tefillah ke-minhag K"K Sefardim Schmid 1821-1849 Bendiner 1862 ...