Sammet Shikharji

Some articles on shikharji:

Jinas - List of The 24 Tīrthaṅkaras
... and Chakresvari Pundarika Brahmi Ashtapad (Kailasha) 2 Ajitnath Vijayavimana Ayodhya Shikharji Jitashatru by Vijayamata golden elephant Shala (Shorea robusta) Mahayaksha and Ajitabala or ...