Sahib Patshahi Nouvin

Some articles on sahib, patshahi, sahib patshahi nouvin:

List Of Gurdwaras - India - Kashmir
... Padshahi Gurudwara Kashmir Gurudwara Srinagar Mattan Sahib Gurdwara Pehli Patshahi, Village Beeg Biar Gurdwara Kalam Pura Patshahi Chevin, Village ...
List Of Gurdwaras - India - Punjab - Barnala
... in the city and district of Barnala include Gurdwara Gurusar Pakka Sahib Patshahi nouvin, Handiaya Gurdwara Gurusar Kacha Sahib Patshahi nouvin, Handiaya Gurdwara Sahib arrisar patshahi noveen handiaya Gurdwara ...