Rajarshi Sir Shahu

Some articles on rajarshi sir shahu, rajarshi:

Shahu IV - Full Name and Titles
... Colonel His Highness Kshatriya-Kulawatasana Sinhasanadhishwar, Shrimant Rajarshi Sir Shahu Chhatrapati Maharaj Sahib Bahadur, GCSI, GCIE, GCVO ... Highness Kshatriya-Kulawatasana Sinhasanadhishwar, Shrimant Rajarshi Shahu Chhatrapati Maharaj Sahib Bahadur, Raja of Kolhapur 1895–1900 His Highness Kshatriya-Kulawatasana ...