Phước Hải

Phước Hải may refer to several places in Vietnam:

  • Phước Hải, Đất Đỏ - a township of Đất Đỏ District, Bà Rịa-Vũng Tàu Province
  • Phước Hải, Nha Trang an urban ward of Nha Trang, in Khánh Hòa Province
  • Phước Hải, Ninh Phước, a rural commune in Ninh Phước District, in Ninh Thuận Province