Nizhnij

Some articles on nizhnij:

International Astronomy Olympiad - List of IAOs
... states Observing states I 1996 November 1–9 UT+3 Nizhnij Arkhyz Russia 1 ... II 1997 October 21–28 UT+4 / UT+3 Nizhnij Arkhyz Russia 4 - III 1998 October 20–27 UT+4 / UT+3 ...