Nguyên Phúc

Nguyên Phúc is a commune () and village in Bạch Thông District, Bắc Kạn Province, in Vietnam.


Bắc Kạn Province
Capital:Bắc Kạn
Bắc Kạn
Wards
Nguyễn Thị Minh Khai
Đức Xuân
Sông Cầu
Phùng Chí KiênCommunes:
Huyền Tụng
Dư­ơng Quang
Nông Th­ượng
Xuất Hóa
Ba Bể District
 • Chợ Rã
 • Mỹ Phương
 • Đồng Phúc
 • Hoàng Trĩ
 • Quảng Khê
 • Yến Dương
 • Chu Hương
 • Địa Linh
 • Thượng Giáo
 • Khang Ninh
 • Nam Mẫu
 • Cao Thượng
 • Cao Trí
 • Phúc Lộc
 • Bành Trạch
 • Hà Hiệu
Bạch Thông District
 • Phủ Thông
 • Phương Linh
 • Vi Hương
 • Tú Trĩ
 • Lục Bình
 • Đôn Phong
 • Dương Phong
 • Quang Thuận
 • Hà Vị
 • Quân Bình
 • Cẩm Giàng
 • Tân Tiến
 • Sĩ Bình
 • Vũ Muộn
 • Cao Sơn
 • Nguyên Phúc
 • Mỹ Thanh
Chợ Đồn District
 • Bằng Lũng
 • Bình Trung
 • Yên Nhuận
 • Nghĩa Tá
 • Lương Bằng
 • Phong Huân
 • Yên Mỹ
 • Đại Sảo
 • Bằng Lãng
 • Đông Viên
 • Rã Bản
 • Phương Viên
 • Ngọc Phái
 • Yên Thượng
 • Yên Thịnh
 • Bản Thi
 • Quảng Bạch
 • Bằng Phúc
 • Tân Lập
 • Đồng Lạc
 • Xuân Lạc
 • Nam Cường
Chợ Mới District
 • Chợ Mới
 • Quảng Chu
 • Yên Đĩnh
 • Như Cố
 • Bình Văn
 • Yên Hân
 • Yên Cư
 • Thanh Bình
 • Nông Hạ
 • Nông Thịnh
 • Cao Kỳ
 • Tân Sơn
 • Hòa Mục
 • Thanh Vận
 • Thanh Mai
 • Mai Lạp
Na Rì District
 • Yên Lạc
 • Đồng Xá
 • Liêm Thủy
 • Xuân Dương
 • Dương Sơn
 • Quang Phong
 • Hảo Nghĩa
 • Cư Lễ
 • Hữu Thác
 • Côn Minh
 • Văn Minh
 • Ân Tình
 • Lam Sơn
 • Kim Lư
 • Lương Thành
 • Lạng San
 • Kim Hỷ
 • Lương Thượng
 • Văn Học
 • Lương Hạ
 • Cường Lợi
 • Vũ Loan
Ngân Sơn District
 • Ngân Sơn
 • Hương Nê
 • Lãng Ngâm
 • Thuần Mang
 • Thượng Quan
 • Đức Vân
 • Vân Tùng
 • Trung Hòa
 • Cốc Đán
 • Thương Ân
 • Bằng Vân
Pác Nặm District
 • Bằng Thành
 • Nhạn Môn
 • Công Bằng
 • Giáo Hiệu
 • Bộc Bố
 • Xuân La
 • Cổ Linh
 • An Thắng
 • Cao Tân
 • Nghiên Loan

Other related articles:

Gia Long - Early Years
... However, Thuan lost his position as lord of southern Vietnam and was killed during the Tay Son rebellion led by the brothers Nguyen Nhac, Nguyen Hue and Nguyen Lu in 1777 ... Nguyen Anh was the most senior member of the ruling family to have survived the Tay Son victory, which pushed the Nguyen from their heartland in central Vietnam, southwards towards Saigon and into the Mekong Delta region in the far south ...
Nguyen Phuc Tan
... Nguyen Phuc Tan (Vietnamese Nguyễn Phúc Tần/ 阮福瀕 1620–1687) ruled the southern provinces of Vietnam from 1648 to 1687 ...