Nagasaki Kunimi

Some articles on nagasaki:

All Japan High School Soccer Tournament - Finals - Results
... Yamanashi Nirasaki 1983 Itabashi Teikyo 1-0 Shimizu Higashi 1984 Itabashi Teikyo Nagasaki Shimabara Shogyo 1-1 Hiroaki Matsuyama 1985 Shimizu Shogyo 2-0 Yokkaichi Chuo Kogyo Hisashi Kurosaki 1986 Shimizu ...