Moroyama

Some articles on moroyama:

Japan National Basketball Team - Rosters
... Keizo Okayama, Isamu Yamaguchi, Yoshikuni Awano, Fumihiko Moroyama, Katsuji Tsunoda, Kunihiko Nakamura, Yo****aka Egawa (Coach Shiro Yoshii) Takashi Masuda ...