Mammals of Europe - Bats - Rhinolophidae (Horseshoe Bats)

Rhinolophidae (Horseshoe Bats)

  • Lesser horseshoe bat Rhinolophus hipposideros LC
  • Greater horseshoe bat Rhinolophus ferrumequinum LC
  • Mediterranean horseshoe bat Rhinolophus euryale NT
  • Blasius's horseshoe bat Rhinolophus blasii LC
  • Mehely's horseshoe bat Rhinolophus mehelyi VU

Read more about this topic:  Mammals Of Europe, Bats