Ko Lakou

Some articles on ko lakou, lakou:

1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 9: Respecting The Meetings of The Legislative Body - Original Text
... Aka, ina e manao na'lii e halawai e i kekahi manawa, e halawai no, e like me ko lakou manao ... Aka, ina manao lakou e olelo pu i kekahi manawa, aia no e like me ko lakou manao ... Penei hoi lakou e hana'i E koho na'lii maoli i kakauolelo na lakou, a i ka la e akoakoa'i, nana no e kakau i ka lakou olelo a pau, o na olelo hoi i ...
1840 Constitution Of The Kingdom Of Hawaii - Section 2: Protection For The People Declared - Original Text
... ai keia olelo, i mea hoomalu like i na kanaka a pau, a me na'lii a pau o keia pae aina, i ko lakou noho pono ana, i keakea ole ai kekahi alii i kekahi o ... Ua hoomaluia ke kino o na kanaka a pau, a me ko lakou aina, a me ko lakou mau pahale, a me ko lakou waiwai a pau ke malama lakou i na kanawai o ke aupuni, aole hoi e laweia kekahi mea, ke olelo ole ia kela mea ma ke ...