Journey To The West (1986 TV Series) - Cast - Season 1 - Other Cast

Other Cast

Listed in order of appearance
 • Guan Yunjie as Subhuti
 • Xiang Han as Horse Monkey
 • Ma Dehua as White Haired Monkey
 • Xiong Ni as Monkey
 • Zhang Yushan as Jade Emperor
 • Yan Huaili as Thousand Li Eye
 • Xiang Han as Wind Following Ear
 • Li Yonggui as Old shopkeeper
 • Li Lianyi as Official
 • Wang Zhongxin as Taibai Jinxing
 • Wang Yuli as Li Jing
 • Xiang Han as Fishmonger
 • Yan Huaili as Old man
 • Bai Chunxiang as Servant boy
 • Li Xijing as Dragon King of the East Sea
 • Liu Jiang as King Yama
 • Wang Zhishan as Wuqu Xingjun
 • Lin Zhiqian as Demon King of Chaos
 • Han Shanxu as Single Horned Devil King
 • Yan Huaili, Wang Futang as Bull Demon King
 • Qian Yongkang as Juling Shen
 • Yan Huaili as Official
 • Zhang Jidie as Official
 • Xiang Han and Li Jiancheng as Black and White Guards of Impermanence
 • Ai Jinmei, Yang Bin as Nezha
 • Zheng Rong, Yan Huaili as Taishang Laojun
 • Lin Zhiqian as Erlang Shen
 • Zhu Bingqian as Taiyi Zhenren
 • Zuo Dafen as Guanyin
 • Guo Wei, Ren Fengpo as Lingji Bodhisattva
 • Zhao Quan, Ye Yimeng as Manjusri
 • Chi Zhaopeng, Guo Wei, Jin Genxu as Samantabhadra
 • An Yunwu, Li Runsheng and Yang Yuzhang as Fu Lu Shou
 • Wu Guiling as Immortal Zhenyuan
 • Kong Rui, Xiang Han as Earth Deity
 • Wang Xueqin, Zhang Yanyan as Seventh Fairy
 • Zhang Jingdi as Immortal Crane
 • Wan Fuxiang as Queen Mother of the West
 • Han Shanxu, Jin Genxu as Barefoot Immortal
 • Xu Qing as Red Dress Boy
 • Ma Ling as Dancing fairy
 • Zhang Zhiming as Emperor Taizong of Tang
 • Guo Jiaqing as Guanyin's incarnation
 • Xu Shaohua as Chen Guangrui
 • Ma Lan as Miss Yin
 • Han Shanxu as Liu Hong
 • Li Jiancheng as Teahouse keeper
 • Zhu Longguang as Buddha
 • Qiu Peining as Chang'e
 • Wang Bozhao as White Dragon Horse
 • Yan Huaili as Dragon King of the West Sea
 • Li Longbin, Yu Weijie as Nine Headed Bug
 • Han Shanxu as Old man
 • He Yi as Boy
 • Xu Chuan as Liu Boqin
 • Xiang Han, Ma Dehua, Yang Bin, He Yi, Li Runsheng, Li Lianyi as robbers
 • Cheng Zhi as Jinchi Elder
 • Li Yonggui as Monk Guangzhi
 • Xiang Han as Black Wind Demon
 • Lin Zhiqian as Virapaksa
 • Cheng Weibing as Lingxuzi
 • Kong Rui as Squire Gao
 • Gao Yuqian as Mrs Gao
 • Wei Huili as Squire Gao's daughter
 • Xiang Han as Gao Cai
 • Zhang Jidie as Dibao
 • Xiang Ling as Maid
 • Sun Fengqin as Lishan Laomu
 • Guo Jiaqing as Yellow Wind Demon
 • Shen Huifen as Zhenzhen
 • Yang Fengyi as Ai'ai
 • He Jing as Lianlian
 • Ren Fengpo as Lingji Bodhisattva
 • Yang Bin as Muzha
 • Xu Ye as Fairy
 • Zhang Jidie as Tiger Vanguard
 • Wang Yang as Qingfeng
 • Cai Lin as Mingyue
 • Yang Qingxia as White Bone Demoness
 • Huang Fei as Old man
 • Liu Huimin as Old woman
 • Yang Jun as Village woman
 • Qiu Bichang as Black Fox Demon
 • Li Lianyi as Skeleton Demon
 • Ren Fengpo as Yellow Robe Demon
 • Gu Lan as King of Baoxiang
 • Liu Bing as Baihuaxiu
 • Han Fengxia, Li Hongchang as Black Fox Demon
 • Yang Shubiao as Yellow Robe Demon (transformation)
 • Ren Wenjian as White Dragon Horse (transformation)
 • Yang Shubiao as Wood Wolf of Legs
 • Che Xiaotong as Golden Horned King
 • Guo Shouyang as Silver Horned King
 • Liu Xiao Ling Tong as Priest
 • Li Jiancheng as Meticulous Devil
 • Ji Fuji as Intelligent Bug
 • Liu Xiao Ling Tong as Nine Tailed Vixen
 • Ma Dehua as Mountain Deity
 • Lei Ming as King of Wuji
 • Xiang Mei as Queen of Wuji
 • Wang Haining as Crown prince of Wuji
 • Zhao Guangshan as Monk
 • Chi Chongrui as Dragon King of Jing River
 • Teng Teng as Servant boy
 • Dong Honglin as Evil priest
 • Li Jiancheng as Eunuch
 • Zhao Xinpei as Red Boy
 • Xiang Han and Xu Tinglei as Earth deities
 • Li Jiancheng, Li Anjian, Zhang Ziyue as Mountain deities
 • Xu Shaohua as Dragon King
 • Zhao Yuxiu as King of Chechi
 • Zhao Lirong as Queen of Chechi
 • Liu Qin as Tiger Power Immortal
 • Zeng Ge as Deer Power Immortal
 • Cai Yuge as Antelope Power Immortal
 • Jin Genxu and Xu Tinglei as Priests
 • Liu Xiao Ling Tong as Yunshui Quanzhen
 • Zhu Lin as Ruler of Women's Kingdom
 • Yang Guixiang as Royal Adviser of Women's Kingdom
 • Li Yunjuan as Pipa Lady
 • Wang Delin as Immortal Ruyi
 • Xu Guanchun as Sun Rooster of Hairy Head
 • Wang Fengxia as Princess Iron Fan
 • Zheng Yiping as Jade Faced Vixen
 • Ji You as Earth deity
 • Zhang Qing as Princess of Jisai
 • Zhao Baocai as Dragon King
 • Jin Gang as King of Jisai
 • Li Fengchun as Old monk
 • Li Zhiyi as Old abbot
 • Tian Jiangshui, Bai Jiancai and Gao Jifeng as Monks
 • Li Jiancheng as Benbo'erba
 • Gao Baozhong as Babo'erben
 • Ma Dehua, Yu Hong as Ambassadors
 • Cao Duo as Yellow Brows Great King
 • Wang Linghua as Almond Immortal (Apricot Fairy)
 • Tie Niu as Maitreya
 • Cao Duo as Guzhi Gong
 • Ye Bing as Jinjie Shiba Gong
 • Li Tiefeng as Fuyun Sou
 • Ye Yimeng as Lingkongzi
 • Tie Niu as Kangua Laoren
 • Li Jinshui as Ghost messenger
 • Gong Ming as King of Zhuzi
 • Zhan Pingping as Lady of Jinsheng Palace
 • Wang Ren as Tai Sui Equivalent
 • Zhou Caili as Youlai Youqu
 • Shi Chongren as Old eunuch
 • Han Tao as Immortal Ziyang
 • Ni Fuquan as Physician
 • Li Jianliang as Minister
 • Yao Jia as First Spider Demoness
 • Liu Qian as Second Spider Demoness
 • Du Xianghui as Third Spider Demoness
 • Yang Su as Fourth Spider Demoness
 • Azhi Shima as Fifth Spider Demoness
 • Lü Haiyu as Sixth Spider Demoness
 • Liu Lin as Seventh Spider Demoness
 • Li Hongchang as Hundred Eyed Demon Lord
 • Yang Qimin as Pilanpo Bodhisattva
 • Li Enqi as Lishan Laomu incarnation
 • Yang Bin as Priest
 • Chang Qing as Albino rat
 • Wang Jie and Li Zhixiong as Lamas
 • Wu Tang as Supervisor
 • Yu Xuemei and Jiang Xiuhua as Demon girls
 • Nige Mutu as King
 • Zhang Yang as First Prince
 • Ye Yimeng as Second Prince
 • Yang Bin as Third Prince
 • Gong Ming as Wang Xiao'er
 • Qu Yinglian as Wang Xiao'er's wife
 • Chen Qingping as Zhao's mother
 • Yang Yumin as Queen
 • Xiang Han as Tawny Lion Demon
 • Li Jiancheng as Nine Headed Lion
 • Sha Jie as Diaozhuan Guguai
 • He Yi as Guguai Diaozhuan
 • Zhu Bingqian as Taiyi Zhenren
 • Xiang Han and Li Hongchang as Merchants
 • Li Lingyu as Jade Rabbit
 • Wang Tong as King of India
 • Ren Fengpo as Old monk
 • Yu Hong as Queen of India
 • Xiang Han as Ananda
 • Li Jiancheng as Mahākāśyapa
 • Wang Xizhong as Golden Peak Immortal
 • Li Hongchang as Boatman
 • He Chengfu as Long Brows Arhat
 • Li Yang as Dapeng Zunzhe

Read more about this topic:  Journey To The West (1986 TV series), Cast, Season 1

Other articles related to "cast, other cast":

New Brunswick, New Jersey - Government - Politics
... Barack Obama received 83.3% of the vote here (10,717 cast), ahead of Republican John McCain with 14.8% (1,899 votes) and other candidates with 1.1% (140 votes), among the 12,873 ballots cast by the township's 23,533. 2004 presidential election, Democrat John Kerry received 78.2% of the vote here (8,023 ballots cast), outpolling Republican George W ... votes) and other candidates with 0.7% (143 votes), among the 10,263 ballots cast by the township's 20,734 registered voters, for a turnout percentage ...
Square Pegs (Hong Kong TV Series) - Cast - Other Cast
... Cast Role Description Hui Siu Hung Ding Yau Lik 丁有力 Ding Sheung Wong's adoptive father ...

Famous quotes containing the word cast:

  The old man had heard that there was a wreck and knew most of the particulars, but he said that he had not been up there since it happened. It was the wrecked weed that concerned him most ... and those bodies were to him but other weeds which the tide cast up, but which were of no use to him.
  Henry David Thoreau (1817–1862)

  “what has cast such a shadow upon you” “The negro.”
  Herman Melville (1819–1891)