Ji Xiaofu

Some articles on ji xiaofu:

List Of The Heaven Sword And Dragon Saber Characters - Emei Sect
... Ji Xiaofu (traditional Chinese 紀曉芙 simplified Chinese 纪晓芙 Mandarin Pinyin Jì Xiǎofú Jyutping Gei3 Hiu2-fu4) is one of Miejue's students who is seen as ... She is jealous of their teacher's favouritism towards Ji Xiaofu and later towards Zhou Zhiruo ... Jǐnyí Jyutping Bui3 Gam2-ji4) is one of Miejue's disciples and a junior to Ding Minjun and Ji Xiaofu ...