Ima Ni Ikiru

Some articles on ni:

Takeji Iwamiya - Exhibitions - Solo Exhibitions
... "Shirukusukurīn ni yoru 'mado'" (シルクスクリーンによる「窓」) ... "Indo ni okeru butsuzō, shinzō, megamizō" (インドにおける佛像・神像・女神像) ... "Mitsu no mezotto ni yoru onna shirīzu" (3つのメゾットによる女シリーズ) ...