Emperor Gaozong of Tang - Chancellors During Reign

Chancellors During Reign

 • Zhangsun Wuji (649–659)li>
 • Chu Suiliang (649–650, 652–655)
 • Xu Jingzong (649–670)
 • Gao Jifu (649–653)
 • Zhang Xingcheng (649–653)
 • Yu Zhining (649–659)
 • Li Ji (649–669)
 • Yuwen Jie (651–653)
 • Liu Shi (651–654)
 • Han Yuan (652–657)
 • Lai Ji (652–657)
 • Cui Dunli (653–656)
 • Li Yifu (655–658, 662–663)
 • Du Zhenglun (656–658)
 • Xin Maojiang (658–659)
 • Xu Yushi (659–662)
 • Ren Yaxiang (659–662)
 • Lu Chengqing (659–660)
 • Shangguan Yi (662–664)
 • Liu Xiangdao (664)
 • Dou Dexuan (664–666)
 • Le Yanwei (664–665)
 • Sun Chuyue (664–665)
 • Jiang Ke (665–672)
 • Lu Dunxin (665–666)
 • Liu Rengui (665–670, 672–683)
 • Yang Hongwu (667–668)
 • Dai Zhide (667–679)
 • Li Anqi (667)
 • Zhao Renben (667–670)
 • Zhang Wenguan (667–678)
 • Yan Liben (668–673)
 • Li Jingxuan (669–670, 670–680)
 • Hao Chujun (669–681)
 • Lai Heng (676–678)
 • Xue Yuanchao (676–683)
 • Li Yiyan (676–683)
 • Gao Zhizhou (676–679)
 • Zhang Da'an (677–680)
 • Wang Dezhen (680)
 • Pei Yan (680–683)
 • Cui Zhiwen (680–683)
 • Guo Daiju (682–683)
 • Cen Changqian (682–683)
 • Guo Zhengyi (682–683)
 • Wei Xuantong (682–683)
 • Liu Jingxian (682–683)

Read more about this topic:  Emperor Gaozong Of Tang

Other articles related to "chancellors during reign, chancellors during, reign, chancellors":

Wu Zetian - "Zhou Dynasty" - Chancellors During Reign
... Wu Zetian had many Chancellors during her reign as monarch of her self-proclaimed Zhou Dynasty, many of them notable in their own right ... (For full list see List of Chancellors of Wu Zetian) ...

Famous quotes containing the word reign:

  Better to reign in Hell than serve in Heaven.
  John Milton (1608–1674)