Cảnh Dương

Cảnh Dương is a commune (xã) and village in Quảng Trạch District, Quang Binh Province, in Vietnam.

Quảng Bình Province
Capital: Đồng Hới
Đồng Hới
 • Bắc Nghĩa
 • Đồng Mỹ
 • Đồng Phú
 • Đồng Sơn
 • Đức Ninh Đông
 • Hải Đình
 • Hải Thành
 • Nam Lý
 • Phú Hải
 • Bảo Ninh
 • Đức Ninh
 • Lộc Ninh
 • Nghĩa Ninh
 • Quang Phú
 • Thuận Đức
Bố Trạch District
 • Hoàn Lão
 • Bắc Trạch
 • Cự Nẫm
 • Đại Trạch
 • Đồng Trạch
 • Đức Trạch
 • Hạ Trạch
 • Hải Trạch
 • Hòa Trạch
 • Hoàn Trạch
 • Hưng Trạch
 • Lâm Trạch
 • Liên Trạch
 • Lý Trạch
 • Mỹ Trạch
 • Nam Trạch
 • Nhân Trạch
 • Phú Định
 • Phú Trạch
 • Phúc Trạch
 • Sơn Lộc
 • Sơn Trạch
 • Tân Trạch
 • Tây Trạch
 • Thanh Trạch
 • Thượng Trạch
 • Trung Trạch
 • Vạn Trạch
 • Xuân Trạch
Lệ Thủy District
 • Kiến Giang
 • Nông Trường Lệ Ninh
 • An Thủy
 • Cam Thủy
 • Dương Thủy
 • Hải Thủy
 • Hoa Thủy
 • Hồng Thủy
 • Hưng Thủy
 • Kim Thủy
 • Lộc Thủy
 • Liên Thủy
 • Mai Thủy
 • Mỹ Thủy
 • Ngân Thủy
 • Ngư Thủy
 • Ngư Hòa
 • Phong Thủy
 • Phú Thủy
 • Sen Thủy
 • Sơn Thủy
 • Tân Thủy
 • Thái Thủy
 • Thanh Thủy
 • Trường Thủy
 • Văn Thủy
Minh Hóa District
 • Quy Đạt
 • Xuân Hoá
 • Yên Hoá
 • Trung Hoá
 • Tân Hoá
 • Minh Hoá
 • Hồng Hoá
 • Hóa Tiến
 • Hóa Hợp
 • Hóa Sơn
 • Hóa Phúc
 • Hóa Thanh
 • Dân Hoá
 • Thượng Hoá
 • Trọng Hóa
 • Quy Hóa
Quảng Ninh District
 • Quán Hàu
 • Võ Ninh
 • Lương Ninh
 • Hải Ninh
 • Duy Ninh
 • Vĩnh Ninh
 • Hàm Ninh
 • Hiền Ninh
 • Xuân Ninh
 • An Ninh
 • Gia Ninh
 • Tân Ninh
 • Vạn Ninh
 • Trường Xuân
 • Trường Sơn
Quảng Trạch District
 • Ba Đồn
 • Quảng Đông
 • Cảnh Dương
 • Quảng Phú
 • Quảng Xuân
 • Quảng Phúc
 • Quảng Thọ
 • Quảng Liên
 • Quảng Tiến
 • Quảng Lưu
 • Quảng Kim
 • Quảng Hợp
Tuyên Hóa District
 • Đồng Lê
 • Lâm Hóa
 • Hương Hóa
 • Thanh Hóa
 • Thanh Thạch
 • Kim Hóa
 • Sơn Hóa
 • Lê Hóa
 • Thuận Hóa
 • Đồng Hóa
 • Thạch Hóa
 • Nam Hóa
 • Đức Hóa
 • Phong Hóa
 • Mai Hóa
 • Ngư Hóa
 • Tiến Hóa
 • Châu Hóa
 • Cao Quảng
 • Văn Hóa

Coordinates: 16°18′N 107°59′E / 16.300°N 107.983°E / 16.300; 107.983